تخلیه ملک استیجاری به دلیل نیاز شخصی

تخلیه ملک استیجاری به دلیل نیاز شخصی

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان الف.س. با وکالت غ.س. به‌طرفیت ط.ج. با وکالت م.ع. به خواسته تخلیه و مطالبه خسارت دادرسی به استناد وکالت‌نامه به شماره ۶۱۹۷۹۶ مورخ ۹/۴/۹۲ – کارت ملی – نامه پسر خواهان به تاریخ ۱۰/۴/۱۳۸۲ – سند مالکیت به شماره ۱۲۴۳۷۳ – اجاره‌نامه به شماره ۱۸۷۸۴۶ مورخ ۲/۴/۱۳۸۲، که ماحصل دادخواست بدین شرح می‌باشد که خواهان مالک ملک تجاری به پلاک ثبتی ۵۱/۱۶۰۵ واقع در بخش ۱۰ تهران به‌موجب سند اجاره‌نامه رسمی به شماره ۱۸۷۸۴۶ مورخ ۲/۴/۸۲ و سند صلح ۱۸۷۸۴۵ مورخ ۲/۱/۸۲ به مساحت نه مترمربع به خوانده اجاره داده است که خواهان دارای فرزند تحصیل‌کرده و بیکار هستند و خودش هم به علت کهولت سن قادر به انجام کار جهت تأمین معیشت نمی‌باشد و تنها ممر معاش خانواده همین مغازه می‌تواند باشد و درصورتی‌که وکیل خوانده در جلسه دادرسی پس از اطلاع حضور یافته و مدعی گردید که رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ می‌باشد و طی صلح‌نامه شماره ۱۸۷۸۴۵ مورخ ۲۰/۴/۸۲ فی‌مابین مستأجر سابق با خوانده کلیه حقوق متصوره و فرضیه به خوانده منتقل نموده است و خواندگان در جلسه دادرسی صراحتاً اظهار نمود که دارای ملکی (نصف حق سرقفلی) در خیابان جمال‌زاده شمالی (تهران) می‌باشد که به علت کهولت سن در صدد فروش حق سرقفلی خویش می‌باشد و لذا به نظر دادگاه دعوی خواهان مشمول بند دوم ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر نمی‌باشد و صرفاً تخلیه ملک استیجاری تجاری می‌بایست به‌منظور احتیاج شخص موجر برای کسب و پیشه یا تجارت باشد و لاغیر، حق واگذاری ملک به اشخاص دیگری ندارد که خواهان صراحتاً در دادخواست اظهارنظر نموده است برای فرزندش که تحصیل‌کرده و بیکار می‌باشد و همچنین اظهار نموده است که دارای حق سرقفلی در ملک تجاری دیگری می‌باشد، به نظر دادگاه دعوی خواهان قابل‌پذیرش نبوده و مستنداً به بند دوم ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر و ماده ۱۹۷ حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی از محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف.س. با وکالت غ.س. به‌طرفیت خانم ط.ج. نسبت به دادنامه ۳۰۰۰۳۵ – ۲۴/۱/۹۳ صادره از شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۹۲/۱۸۰/۴۴۸ که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی نامبرده مبنی بر تخلیه ملک تجاری پلاک ثبتی ۵۱/۱۶۰۵ واقع در بخش ۱۰ تهران موضوع اجاره‌نامه رسمی ۱۸۷۸۴۶-۲/۴/۹۲ دفتر . . . حوزه ثبتی تهران صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین و مقررات موضوعه و دلایل ابرازی صادرشده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست و در این مرحله دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجهه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می‌گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 

چکیده:

در خصوص املاک استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵۶، فقط احتیاج شخص موجر می‌تواند مبنای صدور حکم تخلیه عین‌مستاجره باشد و احتیاج سایر بستگان نظیر فرزند نمی‌تواند دعوای تخلیه را توجیه کند.