دادخواستهای حقوقی

 

فرم دادخواست خام به دادگاه عمومی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ملک

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم مبیع و بدوا صدور قرار دستور موقت

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال زمانیکه در مبایعه نامه تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی درج نشده باشد

دادخواست الزام به ایفای تعهد در ملک و اجرای مفاد قرارداد و بدوا صدور قرار تامین خواسته

دادخواست الزام به پرداخت بدهی بانک مورد معامله و فک رهن

دادخواست الزام به انجام تعهد و پرداخت بدهی مالیات بر مشاغل

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک, اخذ پایان کار و تفکیکی و تسلیم مورد معامله و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال

دادخواست صدور و اجرای قرار تامین دلیل در خصوص عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی

دادخواست فسخ مبایعه نامه از سوی فروشنده

دادخواست تخلیه اماکن تجاری به لحاظ احتیاج شخصی

دادخواست تخلیه مسکونی به لحاظ انقضاء مدت اجاره

 دادخواست تخلیه اماکن تجاری به لحاظ نوسازی