نمونه آراء سرقفلی

عدم استحقاق سرقفلی مستأجر بدلیل تغییر شغل

خواهان در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر

اثر انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی

تخلیه ملک استیجاری به دلیل نیاز شخصی