مقالات حقوقی-تجاری

  مقالات حقوقی-تجاری

اهداف و کارکردهای مسئولیت مدنی

ماده ۹۶۸ قانون مدنی و ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی