نمونه آراء انتقال مال غیر

نمونه آراء انتقال مال غیر

ماهیت رد مال در انتقال عین متعلق به غیر

تأثیر مالکیت در اثبات بزه انتقال مال غیر

انتقال مال غیر،مبتنی بر شرط فسخ در مبایعه‌نامه