نمونه آراء دادگاه خانواده

نمونه آراء دادگاه خانواده

 نمونه آراء دادگاه خانواده

زوال حق حبس زوجه بدلیل عندالاستطاعه بودن مهریه

عدم تحقق ترک انفاق در جدا بودن ناشی ازکراهت زوجین نسبت به یکدیگر

وضعیت حقوقی مالکیت اقلام جهیزیه تهیه‌شده توسط زوج

حکم استرداد جهیزیه