نمونه آراء وجه التزام

نمونه آراء وجه التزام

وجه التزام عقداجاره

عدم پذیرش عذر وجود مشکلات ثبتی و شهرداری برای الزام به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد

مبنای زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد