نمونه آراء محاکم قضائی

وجه التزام عقداجاره

عدم پذیرش عذر وجود مشکلات ثبتی و شهرداری برای الزام به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد

مبنای زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد

رابطه دعوی الزام به ایفای تعهد و الزام به تنظیم سند رسمی

ماهیت رد مال در انتقال عین متعلق به غیر

لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمی

شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان

دعوای تسلیم مبیع بعد از انتقال رسمی مبیع

زوال حق حبس زوجه بدلیل عندالاستطاعه بودن مهریه

عدم تحقق ترک انفاق در جدا بودن ناشی ازکراهت زوجین نسبت به یکدیگر

وضعیت حقوقی مالکیت اقلام جهیزیه تهیه‌شده توسط زوج

 دعوای استرداد جهیزیه