وکیل پایه یک دادگستری تهران

وکیل پایه یک دادگستری خانم در شمال غرب تهران – حقوقی ، کیفری و خانواده .
شناسه: 248 زمان: 20 آوریل 2018

اثر عدم تمکین زن

رای بدوی در خصوص اثر عدم تمکین زن برای ازدواج مجدد در خصوص دعوی خواهان … فرزند …  با وکالت   به طرفیت خوانده … به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زن به شرح مفاد دادخواست تقدیمی، باتوجه به تصویر مصدق سند نکاحیه شماره … مورخ …  تنظیمی در […]

رای بدوی در خصوص اثر عدم تمکین زن برای ازدواج مجدد

در خصوص دعوی خواهان … فرزند …  با وکالت   به طرفیت خوانده … به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زن به شرح مفاد دادخواست تقدیمی، باتوجه به تصویر مصدق سند نکاحیه شماره … مورخ …  تنظیمی در دفتر ازدواج رسمی به شماره … تهران وجود علقه زوجیت و عقد نکاح دائمی فی مابین متداعیین برای دادگاه محرز است و باتوجه به اظهارات خواهان مبنی براینکه خوانده زنم است زفاف نموده و حامله نمی باشد و فاقد فرزند مشترک بوده و خواهان منزل استیجاری داشته و شاگرد مغازه ساعت سازی با ماهی حدود پانصد هزار تومان درآمد است و منبع درآمد دیگری ندارد و خوانده در تمکین نمی باشد و قدرت اجرای عدالت بین زوجات را دارد، لذا درخواست اجازه ازدواج مجدد می باشد و با توجه به اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه خوانده تمکین از موکلم نداشته و موکلم نیازمند زن است و نمی تواند خودش را به گناه آلوده کند و قدرت اجرای عدالت بین زوجات را دارد و سعی دارد منبع مالی اش را تقویت نماید اجازه زن دوم گرفتن را به موکّلم بدهید باتوجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه حاضر به تمکین و زندگی بوده و هستم و خواهان احترام به من نمیگذارد و خواهان، قدرت مالی اداره دو خانواده را ندارد و با خواسته خواهان مخالفم و با توجه اینکه مهمترین شرط امروزه برای مردی که می خواهد زن دوم اختیار نماید این است که توانایی مالی برای اداره کردن دو زن و دو خانواده را داشته باشد وضعیت مالی و اقتصادی خواهان به سختی برای اداره کردن  یک منزل و یک زن و یک خانواده می باشد. بنابراین توانایی مالی خواهان کافی برای اختیار کردن زن دوم نمی باشد. و با وضعیت کیفی فعلی در پرونده و باتوجه به سایر محتویات پرونده دادگاه ادعای خواهان را وارد نداسته و مستنداً به ماده1257 قانون مدنی و ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه¬های عمومی و انقلاب و ماده17 قانون حمایت خانواده، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره  ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در داداگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبۀ … دادگاه خانواده تهران

رای دادگاه تجدید نظر در خصوص اثر عدم تمکین زن برای ازدواج مجدد

تجدیدنظرخواهی آقای …   با وکالت… به طرفیت خانم … (زوجه) نسبت به دادنامه شماره …  مورخ …  صادره از شعبۀ … دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اجازه ازدواج مجدد حکم بر بی حقی صادر شده است، وارد و موجه است و رأی دادگاه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نشده است، زیرا زوجه علی رغم محکومیت به تمکین حاضر به بازگشت به منزل زوج و تمکین از او نشده است و در نتیجه ادعای زوج با بند سه ماده 16 قانون حمایت از خانواده انطباق دارد، شرط ملائت و تمکن زوج و نیز رعایت عدالت بین همسران که در ماده 17 قانون مزبور آماده است، ناظر به بند 1 ماده 16 قانون حمایت می باشد در مورد بندهای دیگر ماده مزبور از جمله بند سه چنین شرطی وجود ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به بند سه ماده 16 قانون مارالذکر اجازه ازدواج مجدد برای زوج داده می شود. این رأی قطعی است. 

رئیس شعبۀ … دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشار دادگاه 

چکیده رأی در خصوص اثر عدم تمکین زن برای ازدواج مجدد :

اگر زن حاضر به تمکین از مرد نباشد، تمکن و ملائت  مرد برای تجویز ازدواج مجدد، شرط نمی باشد.

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

اثر عدم تمکین زن