تنظیم سند رسمی

تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

موجبات دادخواست الزام به تنظیم رسمی

بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت ، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

بنابراین مطابق این ماده ، انتقال گیرندگان اموال غیر منقول که قرارداد آنها بصورت عادی تنظیم می شود ، از نظر حقوق ایران مالک شناخته نمی شوند و لازم است پس از تنظیم قرارداد عادی ، نسبت به تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی اقدام گردد . 

در صورتیکه طرفین معامله موضوع اموال غیر منقول (املاک) ، جهت تنظیم سند رسمی دفترخانه حاضر گردیدند و نسبت به انتقال رسمی اقدام نمودند که در این صورت مشکلی وجود ندارد و خلاصله معامله تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی به اداره ثبت مربوط ارسال و در دفتر املاک ، نام مالک جدید وارد می گردد و از این پس ، انتقال گیرنده جدید ، مالک رسمی و قانونی شناخته می گردد اما در صورتیکه به هر دلیل ،مالک رسمی که همان انتقال دهنده ملک می باشد حاضر به امضاء معامله در دفترخانه نگردید و یا اینکه به دلیل گذشت مدت زمان زیادی ، مالک رسمی فوت کرده باشد ، لازم است انتقال دهنده نسبت به تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اقدام نماید تا به پس از اخذ حکم و قطعیت و اجرای آن ، نام او در دفتر املاک جایگزین نفر قبل گردد . 

 

 

نحوه تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی :

در صورتیکه انتقال دهنده ملک ، همان شخصی باشد که نامش در دفتر املاک به ثبت رسیده است ( سند رسمی ملک به نام او می باشد) ، تنها همین شخص طرف دعوا قرار می گیرد اما در صورتیکه سلسله انتقالات متعدد باشد بطوریکه مالک رسمی  ، ملک را به شخصی منتقل کرده باشد و آن شخص نیز به شخص دیگر منتقل کرده باشد و به همین ترتیب بین مالک رسمی و آخرین مالک چندین نفر نیز وجود داشته باشند ولی هنوز نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نگردیده باشد ، لازم است ضمن اثبات سلسله ایادی در دادگاه ، مالک رسمی نیز طرف دعوا قرار گیرد تا دعوا با قرار رد مواجه نگردد . 

همچنین در صورتیکه مالک رسمی فوت کرده باشد ، لازم است تمامی وراث مرحوم ، علاوه بر انتقال دهنده مستقیم ، طرف دعوا قرار گیرد . 

پس از صدور و قطعیت رأی، در مرحله اجرای حکم ، دادورز اجرای احکام به جای انتقال دهنده در دفتر اسناد رسمی حاضر می گردد و نسبت به تنظیم سند رسمی به نام محکوم له اقدام می گردد. 

 

 

مستندات قانونی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی :

ماده ۲۲۰ قانون مدنی

ماده ۲۲۱ قانون مدنی

ماده ۲۲۲ قانون مدنی

ماده ۲۳۷ قانون مدنی

ماده ۲۳۸ قانون مدنی

ماده ۲۳۹ قانون مدنی

ماده ۳۶۲ قانون مدنی

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک

 

 

 

نمونه آراء الزام به تنظیم سند رسمی

۱-دعوی الزام نسبت به ملک در بازداشت

۲-رد دعوی الزام در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان

۳-دعوی الزام ناشی از قرارداد مشارکت

 

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

با وکیل 1 300x195 - تنظیم سند رسمی