وکیل پایه یک دادگستری تهران

وکیل پایه یک دادگستری خانم در شمال غرب تهران – حقوقی ، کیفری و خانواده .
شناسه: 6016 زمان: 20 ژانویه 2023

رأی وحدت رویه 788- 1399/3/27

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 788 از ضامن تاجر ورشکسته به تبعیت از خود تاجر ، در ایام توقف تاجر نمی توان مطالبه خسارات تأخیر تأدیه نمود . مستفاد از مواد 418 ، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط ، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام […]

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 788

از ضامن تاجر ورشکسته به تبعیت از خود تاجر ، در ایام توقف تاجر نمی توان مطالبه خسارات تأخیر تأدیه نمود .

مستفاد از مواد 418 ، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط ، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد 561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند ، که در رأی وحدت رویه شماره 155- 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد ، خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست . بنا به مراتب رأی شماره 169 – 1397/2/9 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی ، در موارد مشابه برای شعب دیوان ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور