وکیل پایه یک دادگستری تهران

وکیل پایه یک دادگستری خانم در شمال غرب تهران – حقوقی ، کیفری و خانواده .
شناسه: 65 زمان: 8 آوریل 2018 - 16:04

نمونه آراء حقوقی

الف – نمونه هائی از  آراء حقوقی در دعاوی ملکی

1-دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت

2-الزام به تحویل مبیع غیر منقول

3-انتقال سرقفلی با صلح نامه عادی

4-تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی

5-رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورت اعطای وکالت نامه انتقال به خواهان

6-پرداخت سرقفلی و ودیعه جهت تخلیه شرط ایجاد حق تقاضای اجرت المثل ملک مشمول قانون 1376

7-شرط مطالبه وجه التزام عدم انجام به موقع تعهد انتقال مبیع

8-شرایط مطالبه وجه التزام قراردادی

9-تغییر شغل تجاری و حق سرقفلی

10-تخلیه به دلیل تغییر شغل

11-دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ناشی از قرارداد مشارکت

12-تأیید و اثبات بیع

13-اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی

14-تقسیم مشاعات

15-تقسیم ترکه

ب- نمونه هائی از  آراء حقوقی در دعاوی چک و سفته

1-به اجرا گذاشتن سفته کارگر

2-مطالبه سفته تضمینی

3-خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته

4-اثر امضاء در پشت چک

5-امانت تلقی نشدن چک تضمینی

6-شرط مطالبه وجه چک تضمینی

7-آثار واخواست نکردن سفته

8-امضاء پشت چک و سفته

9-دو نوع خودکار و وعده دار بودن چک

10-تضاد چک حامل با امانی بودن

11-مرور زمان در دعاوی چک

ج- نمونه هائی از  آراء حقوقی در دعاوی مبتنی بر قراردادها

1- اعتبار صلح نامه عادی

2-نمونه دیگری از رویه قضائی مبنی بر صحت و اعتبار صلح نامه عادی

3-تفسیر نمودن عقد هبه از عقد بیع ظاهری

4-تفسیر به عقد هبه در فرض اختلاف در وقوع عقد قرض و هبه و احراز عدم توانائی پرداخت

5-ضمانت اجرای عدم ثبت صلح نامه عادی