طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه به علل مختلفی می تواند مطرح شود ؛ برگزیده ای از چکیده آراء مرتبط با آنها معرفی می گردد ؛ طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج محکومیت کیفری زوج قبل از ازدواج چکیده رأی : در تحقق شرط وکالت به دلیل محکومیت کیفری زوج ؛ مهم این است که صدور حکم …

فسخ نکاح

فسخ نکاح چیست؟ فسخ نکاح ، یکی از روشهای انحلال و برهم زدن عقد ازدواج است . مبنای فسـخ نکاح ، جلوگیری از زیان همسری است که حق فسـخ برای او وجود دارد . مثلاً همسری که فریب خورده و ازدواج کرده است ، می تواند ازدواج را به هم بزند تا زیان او جبران …

بهترین وکیل خانم برای طلاق

بهترین وکیل برای طلاق

نقش بهترین وکیل طلاق در پرونده در دعاوی خانواده بخصوص در دعاوی طلاق ، حضور بهترین وکیل برای طلاق در پرونده نقش بسیار مهمی را در روند رسیدگی و همچنین نتیجه حکم ایفاء می کند. در صورتیکه خانم ، متقاضی طلاق باشد، وکیل طلاق با یافتن موجبات یا اسباب طلاق و دفاع از آن اسباب، …

وکیل

وکیل وکیل کسی است که به موجب قرارداد وکالت ، نماینده شخص دیگری در انجام عمل حقوقی می گردد. عقد وکالت ، اذنی است و وکـیل از طرف موکل دارای اذن می گردد تا بتواند در مورد وکالت ، تصرف نماید. بنابراین هر زمان که موکل از اذن خود رجوع کند می تواند به قرارداد …