طرق اثبات زوجیت

اقرار به زوجیت ، محمول بر زوجیت دائم است و عدم تعیین مهریه نیز قرینه ای بر اثبات زوجیت دائم است.   خلاصه جریان پرونده در دادگاه بدوی و تجدید نظر در خصوص اثبات زوجیت نمونه رأی بدوی و تجدید نظر در خصوص اثبات زوجیت خانم ح.ن. به طرفیت آقای م.ض. دادخواستی به خواسته ثبت …

اجرت المثل ایام زوجیت

مستند قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ، تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی است. مطابق این تبصره : چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت ‌المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت …

امتناع از تحویل فرزند

مجازات جرم امتناع از تحویل فرزند هرگاه یکی از زوجین که حضانت طفل را بر عهده دارد از تحویل طفل به همسر سابقش برای ملاقات طفل امتناع نماید، عملش مشمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی می باشد و به مجازات از سه ماه تا‌ شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و …

استرداد طفل

خودداری از استرداد طفل مشترک توسط یکی از والدین مستند عدم استرداد طفل ، ماده 632 قانون مجازت اسلامی مصوب سال 75 می باشد. به موجب این ماده : اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند ، به مجازات حبس …

حضانت

حضانت حضانت در فقه به معنای نگاهداری، پرورش و تربیت کودکان می‌باشد. به تعریف علمای حقوق ، به معنای نگاهداشتن طفل ، مواظبت و مراقبت از او و تنظیم روابط او با خارج است است ، با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است .  بنابراین ناظر به حمایت جسمی از …

طلاق توافقی و مهریه

چکیده آراء طلاق توافقی و مهریه     رابطه میان بذل مهریه از سوی زوجه و طلاق خلع   چکیده رأی: صرف بخشش مهریه از سوی زوجه از موجبات طلاق خلع نیست، مگر اینکه مرد نیز با قبول مابذل، موافقت خود را با طلاق اعلام کند.     نمونه آراء طلاق توافقی و مهریه   …