نمونه رأی حقوقی

عدم ثبت صلح نامه عادی

نمونه رأی در خصوص ضمانت اجرای عدم ثبت صلح نامه عادی   چکیده: عدم ثبت صلح نامه مانع از استماع دعوا راجع به تنفیذ آن و الزام به تنظیم سند رسمی مربوطه در محاکم دادگستری نیست.     رای بدوی در خصوص ضمانت اجرای عدم ثبت صلح نامه عادی در خصوص دعوی …  فرزند … …

نمونه رأی حقوقی

کشف قصد هبه

نمونه حکم (دلالت اوضاع و احوال بر کشف قصد هبه در طرفین) چکیده (دلالت اوضاع و احوال بر کشف قصد هبه در طرفین) : پرداخت ثمن معامله از سوی زوج به جای زوجه، با علم به اینکه زوجه توانایی بازپرداخت آن را به زوج ندارد، حاکی از این است که قصد مشترک زوجین، هبه بوده، …

نمونه رأی حقوقی

تلقی هبه از بیع بدون عوض

چکیده (تلقی هبه از بیع بدون عوض) : چنانچه طرفین قصد انعقاد عقد هبه داشته‌اند اما سند رسمی بیع تنظیم شده ‌باشد و هیچ‌گونه ثمنی نیز توسط انتقال‌گیرنده پرداخت نشده ‌باشد، عقد مزبور هبه تلقی و در فرض بقای عین توسط متهب قابل استرداد است.   رأی بدوی (تلقی هبه از بیع بدون عوض) درخصوص …

نمونه رأی حقوقی

نمونه حکم صلح نامه عادی

چکیده ( نمونه حکم صلح نامه عادی) : دعوای تنفیذ صلح‌ نامه عادی ملک ، در صورت احراز اصالت سند، پذیرفته است و حکم به تنفیذ صادر می‌شود.     رأی بدوی ( نمونه حکم صلح نامه عادی) : در خصوص دعوی … به طرفیت خانم‌ها …. همگی شهرت ض. و خانم ع.الف. با وکالت …