قانون ابلاغ الکترونیک

(قانون ابلاغ الکترونیک) آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شماره۹۰۰۰/۲۹۸۴۹/۱۰۰  مورخ    ۱۳۹۵/۵/۲۴ در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.   فصل اول – تعاریف و …