وکیل دعاوی ملکی

تأیید و اثبات وقوع بیع

موجبات دادخواست تأیید و اثبات وقوع بیع مطابق ماده 339 قانون مدنی ، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می گردد . بنابراین برای ایجاد مالکیت در حقوق ایران ، نیاز به هیچ گونه تشریفات و یا حتی پرداخت ثمن نیز نمی …

وکیل دعاوی ملکی

دعوی اثبات مالکیت

موجبات دادخواست در دعوی اثبات مالکیت دعوی اثبات مالکیت شائبه ایجاد مالکیت موازی در قبال اسناد رسمی و ثبتی را تداعی می کند که با مقررات مربوطه در تعارض است. مطابق ماده 22 قانون ثبت ، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد …