وجه التزام

وجه التزام چیست؟ برای روشن شدن مفهوم وجه التزام لازم به توضیح است ؛ مطابق قواعد عمومی ، هر کس با نقض تعهد خود به دیگری خسارتی وارد نماید ، مسئول جبران خسارات وارده می باشد . میزان خسارات وارده را بر اساس معیارهائی ، کارشناس رسمی دادگستری تعیین می کند که پس از قطعیت …