وکیل دعاوی ملکی

دعوی اثبات مالکیت

موجبات دادخواست در دعوی اثبات مالکیت دعوی اثبات مالکیت شائبه ایجاد مالکیت موازی در قبال اسناد رسمی و ثبتی را تداعی می کند که با مقررات مربوطه در تعارض است. مطابق ماده 22 قانون ثبت ، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد …