فسخ قرارداد کار

۱-فسخ قرارداد کار دائم   چکیده : دائمی بودن قرارداد کار، مانع از فسخ آن در صورت قصور کارگر و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی موضوع صدر ماده ۲۷ نمی‌شود.   مستندات : ماده ۲۷ قانون کار     رای بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و …

قرارداد کار

نمونه دعاوی ناشی از نوع قرارداد کار و مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعاوی کار     ۱-مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد کار   چکیده: رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد کار، بدواً در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بوده و مستقیماً قابل طرح در دیوان نمی‎باشند.       رای بدوی دیوان …

حق بیمه کارگر

نمونه آراء حق بیمه کارگر   ۱-عدم شمول مرور زمان به حق بیمه کارگر   چکیده : رای وحدت رویه ۳۹۲ مورخ ۸۲/۱۰/۷ و ۶۸ مورخ ۷۲/۵/۲ دیوان عدالت اداری ، صرفاً مزایای قانونی ناشی از کار قبل از تصویب قانون کار ۶۹ را مشمول مرور زمان دانسته و حق بیمه ضمن اینکه جز مزایای …