وکیل دعاوی ملکی

الزام به رفع تصرف عدوانی

مبنای حقوقی دادخواست (الزام به رفع تصرف عدوانی) ممکن است،شخصی در یک مقطع زمانی،ملکی را در تصرف خود داشته باشد،اما شخص دیگری بدون رضایت او و بصورت غیر قانونی ملک را از تصرف وی خارج کند. در چنین حالتی متصرف سابق می تواند،اعاده تصرف را بخواهد و دادخواست رفع تصرف عدوانی را مطرح کند. دعوای …