نمونه رأی حقوقی

شرایط مطالبه وجه التزام

شرایط مطالبه وجه التزام قراردادی (رای بدوی)   خواسته : 1- مطالبه  وجه التزام ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی 2-تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه عادی مورخه … 3- خسارات دادرسی 4- حق الوکاله وکیل. دادگاه با عنایت به رسیدگی های معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعیین ، این گونه استدلال می …