وکیل دعاوی ملکی

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

موجبات دادخواست الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی   صورتمجلس تفکیکی چیست ؟ پس از آنکه آپارتمانی ساخته شد ، مالکیت همه قطعات آن ، بصورت مشاع می باشد . برای اینکه بتوان برای هر واحد بصورت جداگانه سند اخذ نمود ، لازم است مشخصات هر یک از واحدها و قسمتهای دیگر شامل پارکینگ و انباری …