لزوم تحقیق دادگاه پیرامون تحقق عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

نمونه رأی دادگاه در خصوص عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه   چکیده (عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه) : در طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج ، دادگاه بر اساس اختیارات مصرح در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی باید تحقیقات لازمه را جهت احراز حقیقت انجام …

مقالات حقوقی

عسر و حرج

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی تعریف عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۰۴۹)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، ۱۳۷۹، ج ۲، ص ۲۳۰۰) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۱، ص ۲۸۴)، تنگدل شدن و …