فسخ قرارداد کار

۱-فسخ قرارداد کار دائم   چکیده : دائمی بودن قرارداد کار، مانع از فسخ آن در صورت قصور کارگر و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی موضوع صدر ماده ۲۷ نمی‌شود.   مستندات : ماده ۲۷ قانون کار     رای بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و …