قانون جدید چک

مهمترین تغییرات قانون جدید چک (مصوب 97/08/13)   1-اعمال محدودیت های بانکی نسبت به دارنده حساب چک برگشتی در قانون جدید چک : مطابق ماده 5 مکرر قانون جدید چک ، بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ، این سامانه مراتب را به صورت برخط …