طلاق از طرف مرد

مبنای طلاق از طرف مرد و تشریفات آن :  مبنا و مستند طلاق از طرف مرد، ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اصلاحی سال 81 و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 می باشد که بر مبنای شرع وضع گردیده است. مطابق ماده 1133 قانون مدنی :مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این …