فسخ نکاح

فسخ نکاح فسخ نکاح چیست ؟ زن یا شوهر در صورت وجود شرایطی می توانند فسخ نکاح کنند . به این معنا که رابطه زوجیت بین آنها منحل گردد . کسی که دارای حق فسخ است باید اراده خود را مبنی بر فسخ به گونه ای اعلام کند . بعنوان مثال از طریق ارسال اظهارنامه …