اثر عدم تمکین زن

رای بدوی در خصوص اثر عدم تمکین زن برای ازدواج مجدد در خصوص دعوی خواهان (ج. ب.) فرزند (غ.) با وکالت (ع. ف.) به طرفیت خوانده (الف. م. ر.) فرزند (ت.) به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زن به شرح مفاد دادخواست تقدیمی، باتوجه به تصویر مصدق سند نکاحیه …