نمونه رأی حقوقی

کشف قصد هبه

نمونه حکم (دلالت اوضاع و احوال بر کشف قصد هبه در طرفین) چکیده (دلالت اوضاع و احوال بر کشف قصد هبه در طرفین) : پرداخت ثمن معامله از سوی زوج به جای زوجه، با علم به اینکه زوجه توانایی بازپرداخت آن را به زوج ندارد، حاکی از این است که قصد مشترک زوجین، هبه بوده، …