اصلاح مندرجات چک

اصلاح مندرجات چک و عدم ارتباط آن با وعده دار بودن چک   چکیده: صرف اصلاح تاریخ و مبلغ وجه چک ، دلیل بر وعده‌دار بودن چک نیست.   رای بدوی در خصوص اصلاح مندرجات چک و کیفری بودن چک   با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه … تهران در خصوص اعلام …