بهترین وکیل خانواده در تهران

بهترین وکیل خانواده در تهران کسی است که سابقه زیادی در انواع دعاوی خانواده داشته است . یکی از مواردی که در انتخاب شدن به عنوان بهترین وکیل تأثیر دارد ، آشنائی و تسلط بر رویه قضائی تهران می باشد . از مشخصه های دیگر انتخاب شدن در حوزه دعاوی خانواده ، مطالعه مداوم در …

حضانت

حضانت حضانت در فقه به معنای نگاهداری، پرورش و تربیت کودکان می‌باشد. به تعریف علمای حقوق ، به معنای نگاهداشتن طفل ، مواظبت و مراقبت از او و تنظیم روابط او با خارج است است ، با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است .  بنابراین ناظر به حمایت جسمی از …

وکیل کیست؟

وکیل وکیل کسی است که به موجب قرارداد وکالت ، نایب و جانشین شخص دیگری در انجام امری می گردد . وکیل از طرف موکل دارای اذن می گردد تا بتواند در مورد وکالت ، تصرف نماید . بنابراین هر زمان که موکل از اذن خود رجوع کند می تواند به قرارداد وکالت پایان دهد …