بیمه بیکاری

خوانده در دعوای بیمه بیکاری   چکیده: پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوجه اداره کار است نه سازمان تأمین اجتماعی.     رای دیوان عدالت اداری ما حصل خواسته شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران مطالبه مقرره بیمه بیکاری است. نظر به محتویات پرونده و اینکه وفق مقررات قانونی بیمه بیکاری، معرفی کارگر برای برقراری …

فسخ قرارداد کار

۱-فسخ قرارداد کار دائم   چکیده : دائمی بودن قرارداد کار، مانع از فسخ آن در صورت قصور کارگر و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی موضوع صدر ماده ۲۷ نمی‌شود.   مستندات : ماده ۲۷ قانون کار     رای بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و …

حق بیمه کارگر

نمونه آراء حق بیمه کارگر   ۱-عدم شمول مرور زمان به حق بیمه کارگر   چکیده : رای وحدت رویه ۳۹۲ مورخ ۸۲/۱۰/۷ و ۶۸ مورخ ۷۲/۵/۲ دیوان عدالت اداری ، صرفاً مزایای قانونی ناشی از کار قبل از تصویب قانون کار ۶۹ را مشمول مرور زمان دانسته و حق بیمه ضمن اینکه جز مزایای …