نمونه آراء خانواده

نمونه آراء خانواده

آ راء دادگاه خانواده 300x151 - نمونه آراء خانواده

نمونه آراء خانواده

۱-عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق

۲-اثر عدم تمکین زن بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد

۳-اثبات خوف ضرر جانی زوجه

۴-تعدیل تقیسط مهریه

۵-رجوع از هبه از طرف زوج