وکیل کیفری

1-تأثیر فسخ معامله بر تحقق انتقال مال غیر

2-فروش سهم‌الارث سایر ورثه بدون اجازه سایر وراث

3-انتقال مال مشاع به غیر

4-تبدیل مجازات به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات

5-لزوم تقدم مانور متقلبانه بر بردن مال غیر

6-ورود ضرر به شاکی به عنوان شرط تحقق جرم جعل