وکیل کیفری

۱-تأثیر فسخ معامله بر تحقق انتقال مال غیر

۲-فروش سهم‌الارث سایر ورثه بدون اجازه سایر وراث

۳-انتقال مال مشاع به غیر

۴-تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات

۵-لزوم تقدم مانور متقلبانه بر بردن مال غیر

۶-ورود ضرر به شاکی به عنوان شرط تحقق جرم جعل