عدم اعتبار شهادت در چک کیفری

عدم اعتبار شهادت در چک کیفری و اثبات شرط غیر مندرج در چک     چکیده : در مواردی که شهادت شهود راجع به شرطی باشد که در متن چک درج نشده، شهادت بر خلاف اصل اعتبار اسناد تجاری و ظهور آنهاست و فاقد اعتبار است.      حکم دادگاه بدوی عدم اعتبار شهادت در …

اصلاح مندرجات چک

اصلاح مندرجات چک و عدم ارتباط آن با وعده دار بودن چک   چکیده: صرف اصلاح تاریخ و مبلغ وجه چک ، دلیل بر وعده‌دار بودن چک نیست.   رای بدوی در خصوص اصلاح مندرجات چک و کیفری بودن چک   با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه … تهران در خصوص اعلام …

چک کیفری

چک کیفری در صورتی که چکی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد ، در صورت وجود سایر شرایطی که مربوط به چک کیفری می باشد ، صادر کننده چک مجازات می گردد . مجازات چک بلامحل کیفری ، حبس از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک با توجه به …

دو نوع خودکار و وعده دار بودن چک

عدم دلالت استفاده از دو نوع خودکار بر وعده دار بودن چک رأی بدوی (استفاده از دو نوع خودکار و وعده دار بودن چک) در خصوص اتهام آقای ج. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره … با توجه به شکایت آقای م. و وکالت … از شاکی و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از …

تضاد چک حامل با امانی بودن

رأی بدوی (تضاد چک حامل با امانی بودن) در خصوص اتهام آقای ح. فرزند الف. با وکالت خانم الف دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک شماره … مورخ …  به مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ریال، با توجه به این که در چک عبارت حامل نوشته شده است و عبارت حامل حاکی از …

ورود ضرر به شاکی به عنوان شرط تحقق جرم جعل

رای بدوی موضوع شکایت:ردیف دوم و سوم، جعل از طریق الحاق امضاء ذیل مبایعه نامه عادی مورخه…  و ردیف اول استفاده از سند مجعول دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده، نظر به : 1-فقد دلیل کافی و محکمه پسند دال بر توجه اتهام 2-انکار شدید متهمین 3- عدم احراز عناصر متشکله بزه معنونه در اجرای …

لزوم تقدم مانور متقلبانه بر بردن مال غیر

رای بدوی در خصوص اتهام آقای1- م. فاقد سایر مشخصات 2- ج. فرزند ن.، ردیف اول دایر برکلاهبرداری به مبلغ سیصد و بیست و دو میلیون ریال و ردیف دوم دایر بر معاونت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ح.ح. و خانم م. به وکالت از آقای الف.ک. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 …

تبدیل مجازات به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات

رای بدوی اتهامات :1- کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به یک فقره چک به شماره … به مبلغ … ریال 2-معاونت در جعل چک شماره …  موضوع کیفرخواست واصله از سوی دادسرای عمومی ناحیه … اظهارات و مدافعات متهم ردیف اول : چک شماره … متعلق به پسرعمویم است (متهم ردیف دوم). …

انتقال مال مشاع به غیر

رای بدوی موضوع کیفرخواست : مشارکت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال مشاع به غیر آقایان…و…خانم…متهم هستند به مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر،بدین نحو که متهم ردیف اول به عنوان احدی از شرکاء شاکیان خصوصی نسبت به میزان نه صدم دانگ از دو ممیز شصت و هشت صدم دانگ از شش دانگ …

فروش سهم‌الارث ورثه بدون اجازه سایر وراث

رای بدوی(فروش سهم‌الارث ورثه بدون اجازه سایر وراث) موضوع رأی : فروش سهم‌الارث ورثه بدون اجازه سایر وراث: در خصوص اتهام م.س،فرزند .. 82 ساله،ساکن…،آزاد به قید کفالت با وکالت…مبنی بر انتقال مال غیر نسبت به سهم شاکی م.س. از یک قطعه زمین به متراژ 1600 مترمربع از سهم‌الارث مادری ایشان (به میزان یک دهم …

تأثیر فسخ معامله بر تحقق انتقال مال غیر

تأثیر فسخ معامله بر تحقق انتقال مال غیر (نمونه رأی دیوانعالی کشور) خلاصه جریان پرونده آقای ج.م.و خانم الف.ق. به اتهام کلاهبرداری ـ  فروش مال غیر ـ در شعبه 111 دادگاه عمومی  محاکمه شده‌اند. ‌توضیح اینکه دو نفر مزبور دو قطعه زمین با مستحدثات را در اطراف استانه اشرفیه با حدود اربعه مشخصی به آقایان …