عدم اعتبار شهادت در چک کیفری

عدم اعتبار شهادت در چک کیفری و اثبات شرط غیر مندرج در چک     چکیده : در مواردی که شهادت شهود راجع به شرطی باشد که در متن چک درج نشده، شهادت بر خلاف اصل اعتبار اسناد تجاری و ظهور آنهاست و فاقد اعتبار است.      حکم دادگاه بدوی عدم اعتبار شهادت در …

اصلاح مندرجات چک

اصلاح مندرجات چک و عدم ارتباط آن با وعده دار بودن چک   چکیده: صرف اصلاح تاریخ و مبلغ وجه چک ، دلیل بر وعده‌دار بودن چک نیست.   رای بدوی در خصوص اصلاح مندرجات چک و کیفری بودن چک   با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه … تهران در خصوص اعلام …

چک کیفری

چک کیفری در صورتی که چکی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد ، در صورت وجود سایر شرایطی که مربوط به چک کیفری می باشد ، صادر کننده چک مجازات می گردد . مجازات چک بلامحل کیفری ، حبس از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک با توجه به …

به اجرا گذاشتن سفته کارگر

رأی بدوی (به اجرا گذاشتن سفته کارگر از طرف کارفرما) در خصوص اتهام آقای م. فرزند ع. دائر بر خیانت در امانت نسبت به دو فقره سفته‌ به شماره های … ،  شکایت آقای و.س. به این شرح که شاکی مدعی است به عنوان کارگر نزد متهم کار می‌کرده است و جهت تضمین ، دو …

شرط مطالبه وجه سفته‌ تضمینی

رأی بدوی (شرط مطالبه وجه سفته‌ تضمینی) در خصوص دعوای شرکت ب. علیه شرکت ک. با وکالت … مبنی بر مطالبه … میلیون ریال وجه چهار فقره سفته به شماره‌های…  با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خواهان در دادخواست خود بدون اشاره به ضمانتی بودن سفته‌ ها فقط مطالبه وجه آن را خواسته …

خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته

رأی بدوی (خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته) در خصوص دعوای بانک م. به طرفیت شرکت ن.ل.الف. و … به خواسته مطالبه مبلغ … ریال به استناد 270 فقره سفته و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه، دادگاه اظهارات وکلای محترم خواندگان و نماینده محترم خواهان را استماع نمود و به لوایح تقدیمی آنان توجه کرد. خواندگان …

اثر امضاء در پشت چک

رأی بدوی ( اثر امضاء در پشت چک =ظهور ظهرنویسی در انتقال چک/اسناد تجاری) در خصوص دعوای خواهان آقای م.ی. با وکالت … به طرفیت خوانده آقای ف.الف. به‌ خواسته مطالبه مبلغ … ریال وجه دو فقره چک پرداخت‌نشدنی به شماره‌های … و … عهده بانک ک. به‌شرح متن دادخواست تقدیمی. صرف‌نظر از دفاعیات خوانده …

امانت تلقی نشدن چک تضمینی

رأی بدوی (امانت تلقی نشدن چک تضمینی) در خصوص اتهام آقای م. فرزند ه. مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره‌ … عهده‌ی بانک ص. به مبلغ پانصد و چهل و هفت میلیون و یکصد هزار ریال با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه‌ی … تهران، …

شرط مطالبه وجه چک تضمینی

رأی بدوی(شرط مطالبه وجه چک تضمینی) در خصوص دعوی خواهان (ح. ر.) با وکالت خانم (ز.ا) به طرفیت خواندگان (ع. ش.) و(د. ش.) با وکالت آقای (م. ع.) دایر بر مطالبه مبلغ (…) ریال موضوع قرارداد مورخ … و چک شماره … عهده بانک ص. با احتساب هزینۀ دادرسی، حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه، …

آثار واخواست نکردن سفته

رأی بدوی (آثار واخواست نکردن سفته) در خصوص دعوی ب. به‌طرفیت شرکت … به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ … ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه  تا یوم‌ الوصول و خسارت دادرسی و تأمین خواسته به استناد تصویر مصدق قرارداد شماره …، تصاویر مصدق سفته‌ها، دلیل مدیریت. خواهان شرح داده است خوانده ردیف …

امضاء پشت چک و سفته

رأی بدوی (امضاء پشت چک و سفته = اسناد تجاری) در خصوص دعوی خانم م.م. به‌طرفیت 1- خانم ف.ق. 2- آقای ع.م. که متعاقباً خانم ز.الف. به وکالت از خواهان و خانم‌ها ف.و ح.م.به وکالت از خواندگان وارد دعوی شده‌اند؛ ردیف اوّل به‌عنوان صادرکننده و دیگری به‌عنوان ضامن، به مطالبه وجه یک فقره سفته به …

دو نوع خودکار و وعده دار بودن چک

عدم دلالت استفاده از دو نوع خودکار بر وعده دار بودن چک رأی بدوی (استفاده از دو نوع خودکار و وعده دار بودن چک) در خصوص اتهام آقای ج. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره … با توجه به شکایت آقای م. و وکالت … از شاکی و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از …

تضاد چک حامل با امانی بودن

رأی بدوی (تضاد چک حامل با امانی بودن) در خصوص اتهام آقای ح. فرزند الف. با وکالت خانم الف دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک شماره … مورخ …  به مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ریال، با توجه به این که در چک عبارت حامل نوشته شده است و عبارت حامل حاکی از …

مرور زمان در دعاوی چک

رأی بدوی(مرور زمان در دعاوی چک) در خصوص دعوی آقای م.ح. به‌طرفیت آقای م.الف. به خواسته مطالبه … ریال بابت سه فقره چک به شماره‌های … به مبلغ … ریال هر سه عهده بانک …  بانضمام کلیه خسارات قانونی؛نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه چک‌های مستند دعوی در چهارچوب روابط تجاری (حسب …