طرق اثبات زوجیت

اقرار به زوجیت ، محمول بر زوجیت دائم است و عدم تعیین مهریه نیز قرینه ای بر اثبات زوجیت دائم است.   خلاصه جریان پرونده در دادگاه بدوی و تجدید نظر در خصوص اثبات زوجیت نمونه رأی بدوی و تجدید نظر در خصوص اثبات زوجیت خانم ح.ن. به طرفیت آقای م.ض. دادخواستی به خواسته ثبت …

اجرت المثل ایام زوجیت

مستند قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ، تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی است. مطابق این تبصره : چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت ‌المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت …

امتناع از تحویل فرزند

مجازات جرم امتناع از تحویل فرزند هرگاه یکی از زوجین که حضانت طفل را بر عهده دارد از تحویل طفل به همسر سابقش برای ملاقات طفل امتناع نماید، عملش مشمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی می باشد و به مجازات از سه ماه تا‌ شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و …

طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه به علل مختلفی می تواند مطرح شود ؛ برگزیده ای از چکیده آراء مرتبط با آنها معرفی می گردد ؛ طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج محکومیت کیفری زوج قبل از ازدواج چکیده رأی : در تحقق شرط وکالت به دلیل محکومیت کیفری زوج ؛ مهم این است که صدور حکم …

استرداد طفل

خودداری از استرداد طفل مشترک توسط یکی از والدین مستند عدم استرداد طفل ، ماده 632 قانون مجازت اسلامی مصوب سال 75 می باشد. به موجب این ماده : اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند ، به مجازات حبس …

ملاقات با فرزند

حق ملاقات با فرزند توسط والدین طبق ماده 1174 قانون مدنی ، در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ، پدر و مادر طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات با فرزند خود را دارد . …

حضانت

حضانت حضانت در فقه به معنای نگاهداری، پرورش و تربیت کودکان می‌باشد. به تعریف علمای حقوق ، به معنای نگاهداشتن طفل ، مواظبت و مراقبت از او و تنظیم روابط او با خارج است است ، با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است .  بنابراین ناظر به حمایت جسمی از …

طلاق توافقی و مهریه

چکیده آراء طلاق توافقی و مهریه     رابطه میان بذل مهریه از سوی زوجه و طلاق خلع   چکیده رأی: صرف بخشش مهریه از سوی زوجه از موجبات طلاق خلع نیست، مگر اینکه مرد نیز با قبول مابذل، موافقت خود را با طلاق اعلام کند.     نمونه آراء طلاق توافقی و مهریه   …

فسخ نکاح

فسخ نکاح چیست؟ فسخ نکاح ، یکی از روشهای انحلال و برهم زدن عقد ازدواج است . مبنای فسـخ نکاح ، جلوگیری از زیان همسری است که حق فسـخ برای او وجود دارد . مثلاً همسری که فریب خورده و ازدواج کرده است ، می تواند ازدواج را به هم بزند تا زیان او جبران …

امارات عسر و حرج

امارات عسر و حرج زوجه که مثبت طلاق است چکیده (امارات عسر و حرج زوجه) : در دعوای طلاق مبتنی بر عسر و حرج زوجه ، میزان مهریه بذل شده و تعداد سنوات اختلاف و مفارقت جسمانی ، از قرینه ها و امارات عسر و حرج زوجه است که مثبت و زمینه ساز صدور حکم …

بهترین وکیل خانم برای طلاق

بهترین وکیل برای طلاق

نقش بهترین وکیل طلاق در پرونده در دعاوی خانواده بخصوص در دعاوی طلاق ، حضور بهترین وکیل برای طلاق در پرونده نقش بسیار مهمی را در روند رسیدگی و همچنین نتیجه حکم ایفاء می کند. در صورتیکه خانم ، متقاضی طلاق باشد، وکیل طلاق با یافتن موجبات یا اسباب طلاق و دفاع از آن اسباب، …

ترک انفاق در کراهت زوجین

نمونه رأی دادگاه (ترک انفاق) عدم تحقق ترک انفاق در جدا بودن ناشی از کراهت زوجین نسبت به یکدیگر   چکیده : چنانچه زوجین از هم جدا باشند و نسبت به تداوم زندگی مشترک با یکدیگر اظهار کراهت نموده و زوجه تصمیم به طلاق داشته باشد، بزه ترک انفاق منتفی می‌باشد. مستندات : م 642 …

طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست و چرا انتخاب می گردد ؟ طلاق توافقی به این معناست که زن و مرد هر دو طلاق را می خواهند و علاوه بر این ، زوجین در امور مالی از جمله مهریه ، نفقه ، اجرت المثل – حضانت فرزندان مشترک – نحوه ملاقات با فرزندان مشترک و سایر موارد از …

لزوم تحقیق دادگاه پیرامون تحقق عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

نمونه رأی دادگاه در خصوص عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه   چکیده (عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه) : در طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج ، دادگاه بر اساس اختیارات مصرح در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی باید تحقیقات لازمه را جهت احراز حقیقت انجام …

تأثیر وضعیت اقتصادی بر تعدیل تقسیط مهریه

رأی بدوی (تأثیر وضعیت اقتصادی بر تعدیل تقسیط مهریه) در خصوص دادخواست وکیل خواهان … به وکالت از آقای الف.الف. به طرفیت خانم ف.الف. به خواسته صدور حکم به تعدیل اقساط در دادنامه شماره …  صادره از این دادگاه، هر چند وکیل خواهان دلیل کافی برای اثبات ادعای خود اقامه و ابراز نکرده است و …

نمونه نظر داور زوجه

نمونه نظر داور زوجه نمونه ای از نظر داور زوجه در زیر آمده است . می توانید با ایده گرفتن از نمونه زیر ، نظر داوری خود را بعنوان داور زوجه به دادگاه ارائه نمائید . توجه داشته باشید هر کسی دلیل درخواست طلاقش از دیگری متفاوت است . بنابراین لازم است نظر داور بر …

نمونه نظریه داوری در طلاق

نمونه نظریه داوری در طلاق در این قسمت جهت آشنائی شما، دو نمونه نظریه داوری در طلاق تقدیم می گردد. بدیهی است در هر موردی نظریه داوری در طلاق بر اساس زندگی زوجین متفاوت می باشد . موضوع : تقدیم نظریه داوری زوجه ریاست محترم شعبه… دادگاه خانواده … تهران با سلام احتراماً عطف به …

داوری در طلاق چیست؟

داوری در طلاق چیست و به چه منظور انجام می گردد ؟ در طلاق به درخواست مرد یا زن،دادگاه به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع می کند. دادگاه ، با توجه به نظر داوران رأی صادر می کند . چنانچه نظریه داوری را نپذیرد،آنرا رد کند. پس از صدور قرار …

تعدیل تقسیط مهریه

رای بدوی خواسته : تعدیل در تقسیط مهریه شرح رأی بدوی : نظر به اینکه در مانحن فیه 1-سابقاً در خصوص ادعای اعسار زوج اتخاذ تصمیم گردیده است 2-نحوه تعیین اقساط نیز عادلانه و متناسب با وضعیت مالی و معیشتی زوج بوده است ، لذا دادگاه دعوی مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته است. حکم …

خوف ضرر جانی زوجه

رای بدوی (خوف ضرر جانی زوجه) خواسته : الزام خوانده به تمکین با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مصدق سند ازدواج شماره …  صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره …  تهران، احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و با توجه به اینکه دلیلی که توجیه کنندۀ عدم تمکین زوجه باشد …