قانون جدید چک

مهمترین تغییرات قانون جدید چک (مصوب 97/08/13)   1-اعمال محدودیت های بانکی نسبت به دارنده حساب چک برگشتی در قانون جدید چک : مطابق ماده 5 مکرر قانون جدید چک ، بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ، این سامانه مراتب را به صورت برخط …

وکیل چک

وکیل چک ، وکیل در حوزه حقوق اسناد تجارتی است که بدون تردید از پیچیده ترین شاخه های حقوق خصوصی است.  وصف تجریدی چک و عدم قابلیت استناد به ایرادات ، دفاع از دعوا را برای اشخاص حقوقدان غیر متخصص نیز دشوار می نماید و این موضوع در خصوص افراد عادی ، بسیار دشوارتر می …