ملاقات با فرزند

حق ملاقات با فرزند توسط والدین طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی ، در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ، پدر و مادر طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات با فرزند خود را دارد . …