وکیل چک

وکیل چک ، وکیل در حوزه حقوق اسناد تجارتی است که بدون تردید از پیچیده ترین شاخه های حقوق خصوصی است.  وصف تجریدی چک و عدم قابلیت استناد به ایرادات ، دفاع از دعوا را برای اشخاص حقوقدان غیر متخصص نیز دشوار می نماید و این موضوع در خصوص افراد عادی ، بسیار دشوارتر می …