21 سپتامبر 2018 - 15:09

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

وکیل دعاوی ملکی

موجبات دادخواست الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

 

صورتمجلس تفکیکی چیست ؟

پس از آنکه آپارتمانی ساخته شد ، مالکیت همه قطعات آن ، بصورت مشاع می باشد . برای اینکه بتوان برای هر واحد بصورت جداگانه سند اخذ نمود ، لازم است مشخصات هر یک از واحدها و قسمتهای دیگر شامل پارکینگ و انباری و قسمت مشاعات مشخص گردد. به سندی که از طرف اداره ثبت تهیه می گردد و مشخصات قسمتهای تفکیکی را مشخص می کند ، صورتمجلس تفکیکی گفته می شود .
صورتمجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک تهیه می‌شود.
این صورتمجلس صرفاً به تعریف حدود اربعه واحد‌های مستقل و ذکر مساحت و شماره گذاری آنها می‌پردازد بدون آن که به مالکیت خصوصی واحد‌ها بپردازد.
برای صدور صورتمجلس تفکیکی آپارتمان پس از پایان عملیات ساختمانی و تایید مهندس ناظر و صدور پایان کار، مالک به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و درخواست صدور صورتمجلس تفکیکی می‌نماید.
سر دفتر اسناد رسمی تقاضای مالک یا مالکین را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال می‌ نماید و اداره ثبت اسناد و املاک با ارجاع به کارشناس مربوطه، نسبت به صدور صورتمجلس تفکیکی اقدام می‌ نماید بنابراین برای اخذ صورت مجلس تفکیکی ابتدا باید گواهی پایان کار را از شهرداری اخذ نمود.

 

فرارو

 

فرآیند تفکیک

در محدوده قانونی شهرها ، بدواً مالک به دفترخانه اسناد رسمی مورد نظر خود مراجعه و با ارائه نقشه تفکیکی مصوب شهرداری موضوع ماده 101 شهرداریها و مدرک مالکیت خود ، درخواست تفکیک می نماید . دفترخانه درخواست متقاضی را همراه با نقشه مربوط به اداره ثبتی که ملک در حوزه آن قرار دارد ارسال می دارد .   

اداره ثبت محل با تعیین وقت مناسب ، نماینده و مهندس نقشه بردار را به محل اعزام می دارد تا با معرفی مالک یا مالکین محل ، معاینه و نقشه تفکیکی را با حدود مشخصات صورتمجلس تحدید حدود و یا سند مالکیت کنترل شود تا قطعات تفکیکی داخل در محدوده صورتمجلس تحدید حدود و یا سند مالکیت انجام پذیرد و به مجاورین تجاوزی نگردد .

در مورد آپارتمانها به جای نقشه تفکیکی ، پایان کار شهرداری ارائه می گردد و عمل تفکیک بر اساس قانون آپارتمانها انجام می پذیرد .

 

 

موارد کاربرد صورتمجلس تفکیکی

صورتمجلس تفکیکی برای سه منظور انجام می گردد : 

1-تفکیک به منظور فروش قطعات مفروزی

2-تفکیک به منظور صدور اسناد مالکیت قطعات مفروزی

3-تفکیک به منظور تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی

 

دکتر محمود تفکریان

 

 

 دادخواست الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی :

در صورتیکه فروشنده ملکی در مبایعه نامه ، تعهد به تنظیم سند رسمی ملکی را کرده باشد که آن ملک بدلیل نوساز بودن ، فاقد صورتمجلس تفکیکی باشد ، از آنجائیکه مقدمه تنظیم سند رسمی ، اخذ صورتمجلس تفکیکی می باشد . چنانچه از این تعهد امتناع نماید ،خریدار می تواند طی دادخواستی ، علاوه بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار ، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی را نیز از دادگاه درخواست نماید . 

در صورتمجلس تفکیکی ، حدود و مساحت قسمت اختصاصی و همچنین مشترکات قید می گردد و دارندگان مالکیت اختصاصی به قدر السهم خود از مشترکات ، مالکیت مشاعی خواهند داشت . 

 

 

نمونه رأی دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

تکلیف بایع به اخذ مجوزهای لازم جهت انتقال رسمی

چکیده :

نظر به اینکه لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات از جمله اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی می‌ باشد، ولو این تعهدات در مبایعه‌نامه تصریح نشده باشند، فروشنده به انجام امور فوق مستنداً به مبایعه‌ نامه عادی محکوم می‌شود.

 

 

رای بدوی (الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی)

 

در خصوص دعوی …. و … به طرفیت 1- خانم الف.ت. 2-آقای م.ر. به خواسته صدور حکم به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و انتقال سند رسمی و اخذ اشتراک از شهرداری و تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی به استناد کپی مصدق بیع‌ نامه و استعلام از دفترخانه ؛ دادگاه نظر به اینکه عقد بیع نسبت به ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه اول جزء پلاک ثبتی …  به نحو صحت فی‌ مابین طرفین دعوی خواهان به‌عنوان خریدار و خواندگان به‌عنوان فروشنده در تاریخ 89/10/14 منعقد گردیده است و نظر به اینکه خواندگان دلایل و مدارکی که حکایت از انحلال عقد بیع باشد به دادگاه ارائه نکرده‌اند و اینکه یکی از وظایف فروشندگان مطابق سندیات بیع‌نامه ؛ حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسماً بنام خریدار بوده است و اینکه مطابق پاسخ استعلام از ثبت پلاک ثبتی کما فی السابق به نام خواندگان می‌باشد که این دلالت بر عدم ایفاء وظایف فروشندگان دارد لذا دعوی مطابق مواد 10، 219 و 220 و 362 قانون مدنی و مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی محمول بر صحت تشخیص که دادگاه خواندگان را به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و انتقال رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی مذکور واقع در طبقه اول بنام خواهان در قبال دریافت تتمه معامله و پرداخت خسارت دادرسی معادل…  ریال محکوم می‌کند دعوی به خواسته اخذ اشتراک آب از شهرداری نظر به اینکه مجوز صدور اشتراک با آب و فاضلاب است مستنداً به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادر می‌شود .
رأی دادگاه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می‌باشد.
رئیس شعبه …  دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
 
 
 
 
رای دادگاه تجدید نظر (الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی)
تجدیدنظرخواهی … به طرفیت … نسبت به دادنامه شماره … مورخه 91/4/13 صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان بعنوان یکی از خواندگان و مالکین مشاعی پلاک ثبتی … به همراه مالک دیگر خانم … به اتکاء مبایعه‌نامه عادی 24/10/89 به اخذ پایان کار صورتمجلس تفکیکی و انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول غربی پلاک مرقوم بخش … تهران به مساحت تقریبی … مترمربع محکوم گردیده اند صورت پذیرفته است به نظر این دادگاه به اصالت سند عادی فوق‌الاشعار خدشه‌ای وارد نشده و آپارتمان مورد نظر به تصرف تجدیدنظرخوانده داده شده است و از آنجا که لازمه تنظیم سند رسمی ، انجام مقدمات اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی می‌باشد و در دادخواست بدان اشاره شده ، لذا مطابق ماده 10 قانون مدنی انجام تعهد قراردادی برای طرفین الزامی است و چون انتقال رسمی سند آپارتمان به جز با رعایت ترتیب قراردادی ممکن نخواهد بود و تمام موارد در دادخواست ذکر شده از باب تعهدات مذکور خواسته ابتدائی مواجه با اشکال نیست و تجدیدنظرخواهی متکی به دلیل نمی‌باشد بنابراین مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید . 
این رأی قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
 
 
پژوهشگاه قوه قضائیه

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

 

 

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۸۳۰ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.