الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

مبنای حقوقی دادخواست الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

پس از آنکه احداث یک ساختمان به پایان رسید و گواهی پایان کار صادر شد، جهت صدور سند تفکیکی هر واحد، باید حدود و مشخصات واحدهای ساخته شده و قسمتهای مشترک ساختمان ، شناسائی شود تا اداره ثبت بتواند بر اساس اطلاعات بدست آمده، سند تفکیکی صادر کند . این اطلاعات در صورتجلسه ای به نام صورتمجلس درج می شود که این صورتمجلس، مقدمه تنظیم سند تفکیکی است.

چنانچه فروشنده ملک نوساز به هر دلیل از گرفتن صورتمجلس تفکیکی و به تبع آن سند تفکیکی خودداری کند، خریدار می تواند بر مبنای مبایعه نامه تنظیم شده ، الزام وی را به اخذ صورتمجلس تفکیکی بخواهد . همین حالت در قرارداد مشارکت در ساخت و پیش فروش هم قابل تصور است.

در همه این موارد نیز سازنده یا پیش فروشنده بر مبنای تعهدی که در تحویل و انتقال ملک داده است ، ملزم به گرفتن صورتمجلس تفکیکی خواهد بود .

 

طرفین دعوی در دادخواست الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

اخذ صورتمجلس تفکیکی ، اولاً وظیفه مالک رسمی ملک است؛ اما ممکن است ، شخص دیگری نیز در قالب قراردادی (مانند مبایعه نامه ، مشارکت در ساخت و …) که با خواهان منعقد کرده است ، متعهد به گرفتن این صورتمجلس شده باشد. به این ترتیب ، علاوه بر مالک رسمی ، متعهد نیز طرف دعوی قرار می گیرد . خوانده اصلی یا دعوا ، مالک و یا مالکین رسمی هستند و کسی ک محکوم به اخذ صورتمجلس تفکیکی می شود ، مالک رسمی است نه شخصی که در قرارداد تعهد به اخذ صورتمجلس تفکیکی داده است . هر شخصی که از صدور صورتمجلس تفکیکی نفع می برد ، می تواند دعوا را مطرح کند .

 

دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

دعاوی راجع به املاک باید در دادگاهی مطرح شود که ملک در محدوده قضائی آن دادگاه واقع شده است.

 

 

نحوه اجرای رأی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

محکوم له می تواند با درخواستی ، تقاضای اجرای رأی صادر شده را بکند و بعد از صدور اجرائیه ، به محکوم علیه ابلاغ می گردد که صورتمجلس تفکیکی را اخذ کند . در صورت بی توجهی محکوم علیه به حکم صادر شده و دستور مقام قضائی ، خواهان می تواند با هزینه خودش، اقدام به گرفتن صورتمجلس تفکیکی کند و هزینه های انجام شده را به اضافه خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد ، از محکوم علیه مطالبه کند .

 

 

چند نکته کلیدی در خصوص الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

۱-صورتمجلس تفکیکی صرفاً در مورد املاکی موضوعیت دارد که قابل افراز و تفکیک باشند . بنابراین املاکی که قابل افراز نیستند ، قاعدتاً امکان صدور صورتمجلس تفکیکی برای آنها وجود ندارد و سالبه به انتفای موضوع است .

۲-در صورتمجلس تفکیکی ، تنها حدود چهارگانه هر یک از بخشهای اختصاصی و مشترک ساختمان و مساحت و شماره آنها ذکر می شود و به مالکیت اختصاصی واحدها پرداخته نمی شود .

۳-برای اخذ صورتمجلس تفکیکی ، ابتدا باید گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری گرفته شود. بر این اساس چنانچه ساختمان مورد نظر پایان کار ندارد ، خواهان باید در دادخواست خود ، الزام به اخذ پایان کار را هم از دادگاه بخواهد تا در مقام اجراء دچار مشکل نشود .

۴-صورتمجلس تفکیکی مقدمه گرفتن تقسیم نامه و تنظیم سند رسمی انتقال می باشد . به همین دلیل معمولاً ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خواسته می شود .

۵-برای اخذ صورتمجلس تفکیکی ، رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مبنی بر اخذ تأییدیه شهرداری الزامی است.

۶-در هنگام تفکیک ملک در ادارات ثبت اسناد و املاک ، تفکیک بر اساس دستورالعمل تفکیک آپارتمانها انجام می پذیرد .

 

 

مستندات قانونی در خصوص الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

ماده ۲۲۰ تا ۲۲۲ ق. م

ماده ۲۲۶ ق . م

ماده ۲۲۸ تا ۲۲۹ ق.م

ماده ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق.م

ماده ۴۷ ق.ا.ا.م

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک

 

منبع : دعاوی ملکی/حسین اقدامی/ انتشارات قوه قضائیه

 

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

با وکیل 1 300x195 - الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی