الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار

مبنای حقوقی داخواست الزام به اخذ پایان کار

گواهی پایان کار ، سندی است که پس از اتمام عملیات ساختمانی بر اساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی وی ، توسط شهرداری با توجه به عدم خلاف در بنا و عدم بدهی ساختمان به شهرداری، صادر می شود و پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهرسازی را تأیید می کند.

اخذ پایان کار بوسیله مالک رسمی ملک ، انجام می شود؛ اما در صورتی که ساختمان از طریق قرارداد مشارکت در ساخت ، بنا شده باشد ، معمولاً سازنده با وکالت نامه کاری که از مالک می گیرد ، تعهد به اخذ گواهی پایان کار می دهد.

در مواردی که ملک ، فروخته شده باشد و یا ملک موضوع مشارکت در ساخت ، فاقد پایان کار باشد ، شخص ذی نفع می تواند ، دعوای الزام به اخذ پایان کار را مطرح کند.

البته در مواردی نیز ممکن است ، شهرداری به دلائل غیر موجه از صدور گواهی پایان کار امتناع ورزد که در چنین حالتی ، شخص ذی نفع می تواند ، الزام شهرداری را نسبت به صدور پایان کار از دادگاه بخواهد.

 

طرفین دعوای در دادخواست الزام به اخذ پایان کار

در این دعوا،خواهان شخصی است که از صدور پایان کار ، نفع می برد ، مانند شخصی که ملک نوساز فاقد پایان کاری را خریداری کرده است و یا ملکی را خریده که اعتبار گواهی پایان کار آن به پایان رسیده است . خوانده نیز شخصی است که اخذ گواهی پایان کار ، قانوناً و یا طبق قرارداد بر عهده اوست و از انجام این تعهد امتناع می کند . این شخص می تواند ، مالک ، فروشنده یا پیش فروشنده ملک یا سازنده ملک باشد . در صورتی که متعهد اخذ پایان کار ، شخصی غیر از مالک باشد ، علاوه بر شخص متعهد ، مالک رسمی ملک را نیز باید جزء خواندگان قرار دهیم.

در مواردی که موضوع دادخواست ، الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار است ، خوانده دعوا شهرداری مربوطه خواهد بود.

 

دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست الزام به اخذ پایان کار

کلیه دعاوی راجع به املاک باید در دادگاهی مطرح شود که ملک در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده است.

 

نحوه اجرای رأی در خصوص دادخواست الزام به اخذ پایان کار

پس از قطعیت حکم ، محکوم له (خواهان) ، می تواند با درخواستی ، تقاضای اجرای رأی صادر شده را بکند و بعد از صدور اجرائیه به محکوم علیه (خوانده) ابلاغ می شود و فرصتی ده روزه به او داده می شود تا گواهی پایان کار را بگیرد . در صورت عدم تبعیت محکوم علیه از حکم صادر شده ، خواهان می تواند با مجوز مقام قضائی و با هزینه خود ، اقدام به اخذ پایان کار کند و هزینه های پرداخت شده را از محکوم علیه مطالبه کند . برای مطالبه هزینه های پرداخت شده توسط محکوم له ، نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست و می توان مبالغ پرداختی را بر مبنای رأی و اجرائیه صادر شده از محکوم علیه مطالبه کرد . اگر امکان اخذ پایان کار توسط ذی نفع فراهم نشود ، می تواند قرارداد خود را با متعهد اخذ پایان کار فسخ نماید.

 

 

چند نکته کلیدی در خصوص دادخواست الزام به اخذ پایان کار

۱-کسی که مالک رسمی ملک است ، محکوم به اخذ پایان کار می شود و کسی که در قرارداد ، متعهد به اخذ پایان کار شده است، صرفاً به پرداخت خسارت و ضرر و زیان تأخیر انجام تعهد ملزم خواهد شد .

۲-اخذ پایان کار مقدمه ای برای گرفتن صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی است و تا زمانی که پایان کار صادر نشود ، امکان اجرای این امور نیست.

۳-به علت اینکه دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی مرتبط به هم هستند ، همه آنها را می توان ضمن یک دادخواست مطرح کرد.

 

مستندات قانونی در خصوص دادخواست الزام به اخذ پایان کار

ماده ۲۲۰ تا ۲۲۲ ق.م

ماده ۲۲۶ ق.م

ماده ۲۲۸ و ۲۲۹ ق.م

ماده ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق.م

ماده ۴۷ ق.ا.ا.م

 

منبع : دعاوی ملکی/حسین اقدامی/ انتشارات قوه قضائیه

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

با وکیل 1 300x195 - الزام به اخذ پایان کار