21 سپتامبر 2018 - 16:09

الزام به اخذ پایان کار

وکیل دعاوی ملکی

موجبات داخواست الزام به اخذ پایان کار

پایان کار ساختمان چیست ؟

پروانه ساختمان و گواهی پایان کار از مهمترین مجوز‌های ضروری برای ساخت و ساز و انتقال ساختمان هستند پروانه ساختمان ، مجوز اصلی برای شروع ساخت و ساز است .  پس از اتمام عملیات ساختمانی،در صورتیکه ساختمان ، مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشد، شهرداری سندی تحت عنوان پایان کار به مالک می‌دهد. این سند ، پایان عملیات ساختمانی را تایید می‌کند.

الزام به اخذ گواهی پایان کار ، جزء لاینفک اسناد مورد نیاز به منظور انتقال رسمی سند است . در واقع بدون اخذ گواهی پایان کار ، انتقال سند مالکیت ملک در دفتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست . معمولا اخذ پایان کار با سازنده می‌باشد.

پروانه ساخت به سندی گفته می‌شود که قبل از ساخت و ساز باید از شهرداری اخذ گردد .  انجام هر گونه ساخت و ساز بدون پروانه ساخت ، غیر قانونی بوده و شهرداری مکلف به جلوگیری از ادامه ساخت و ساز می‌باشد.

پس از آن که احداث ساختمان به پایان رسید مالک، باید از همان مرجعی که پروانه احداث بنا را صادر کرده یعنی از شهرداری، درخواست صدور گواهی پایان کار ساختمان نماید.

در این زمان کارشناسان فنی شهرداری ، ساختمان را بازدید می‌کنند و بررسی می‌کنند که ساختمان مورد نظر برابر نقشه تصویب شده احداث گردیده است یا خیر و نیز بررسی‌های لازم را در این خصوص که آیا مقررات قانونی و فنی مربوط به ساختمان سازی رعایت شده است یا خیر انجام می‌دهند و پس از بررسی و تایید تمام این موارد گواهی پایان کار ساختمان صادر می‌گردد.

بنابراین گواهی پایان کار ساختمان ، سندی است که پس از به پایان رسیدن فرآیند ساخت و ساز با توجه به شناسنامه فنی ملک صادر می گردد.

بعد از صدور گواهی پایان کار ساختمان مشخص می‌شود که این ملک از نظر مسکن و شهرسازی، شهرداری و دیگر ارگان‌های مربوطه کاملاً قانونی ساخته شده و تمامی اصول لازم از جمله مقررات فنی و شهر سازی را رعایت کرده است .

 

کارکرد الزام به اخذ پایان کار

اصولاً تا زمانی که گواهی پایان کار ساختمان از سوی شهرداری، صادر نگردد ، امکان تنظیم صورتمجلس تفکیکی بوسیله اداره ثبت اسناد و املاک وجود ندارد و تا زمانی که صورت مجلس تفکیکی وجود نداشته باشد امکان صدور سند مالکیت مجزا برای هر یک از واحد‌های احداث شده در ساختمان وجود ندارد.

گواهی پایان کار ساختمان پیش نیاز صدور سند برای ساختمان است بنابراین تا وقتی که گواهی پایان کار اخذ نگردد نمی‌توان برای اخذ سند اقدام کرد . در واقع بدون گواهی پایان کار قانوناً نمی‌توان ملک را به دیگری منتقل نمود. پس تا زمانیکه ساختمان ، گواهی پایان کار نداشته باشد انتقال رسمی سند از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست.
 

فرارو

 

نمونه آراء در دعوای الزام به اخذ پایان کار

چکیده رأی 1 در خصوص الزام به اخذ پایان کار :

چنانچه در خصوص ملکی پایان کار صادر نشده و صورتمجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده باشد،چون صدور سندرسمی مستلزم دو مقدمه فوق است، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور قابلیت استماع ندارد.

 

 

رای بدوی (الزام به اخذ پایان کار)

لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمی

در خصوص دعوی … و خانم  … با وکالت … به طرفیت 1 ـ … 2 ـ …  به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان پلاک ثبتی… واقع در بخش … تهران و تحویل مبیع به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از خوانده ردیف اول از تاریخ 3/7/87 لغایت صدور حکم و هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل.
از توجه به اوراق پرونده و با عنایت به این که خواهان و وکلاء وی در جهت اثبات ادعا بیع‌نامه عادی را ارائه و احد از خواندگان در جلسه دادگاه حاضر و عنوان نموده که حسب توافق با آقای ح.ح. (خوانده دیگر) قرار بود تا اتمام کار آپارتمانی فروخته نشود، خوانده ردیف اول حاضر نشده و طی لایحه‌ ای مدعی فسخ بیع‌نامه گردیده و از حضور و ارائه اصول اسناد خودداری نموده است. دادگاه با توجه به مراتب فوق و با توجه به این که وقوع عقد بیع محرز است و با توجه به مالکیت خواندگان برابر استعلام ثبتی، و از آنجا که احد از طرفین ، مدعی فسخ مدارک و اصل اسناد را ارائه نکرده است، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10 ـ 220 از قانون مدنی و مواد198 ـ 519 از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خواندگان به حضور در دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند رسمی در حق خواهان و تحویل مبیع توسط خوانده ردیف اول صادر و اعلام می‌نماید.
همچنین خواندگان فوق‌الذکر را به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در حق خواهان محکوم می‌نماید.
در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تأخیر تأدیه، با توجه به این که خوانده ردیف اول فروشنده بوده، دادگاه نامبرده را به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مطابق قرارداد از قرار روزی … هزار تومان از تاریخ 15/7/87 لغایت صدور حکم محکوم می‌نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
دادرس شعبه …  دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
 
 
 
رأی دادگاه تجدید نظر (الزام به اخذ پایان کار)
در خصوص تجدیدنظرخواهی … و … به طرفیت… از دادنامه شماره … مورخ … شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ، دعوای تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته الزام در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی یک  واحد آپارتمان در پلاک ثبتی …  واقع در بخش … تهران و تحویل مبیع که ح.ح. به تحویل آپارتمان محکوم گردیده و هر دو نفر تجدیدنظرخواه به حضور در دفتر اسناد رسمی ملزم گردیده، صرف‌ نظر از اینکه خواهان اولیه رابطه قراردادی با الف.م. ندارد و از جهت اینکه نامبرده مالک رسمی است، ایشان را طرف دعوی قرار داده است چون در خصوص ملک مذکور پایان کار صادر نشده است و صورتمجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده و صدور سند رسمی مستلزم اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی است بنابراین اعتراض معترضین در این بخش وارد است و به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه معترضٌ‌عنه در این بخش، دعوای خواهان اولیه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 از همان قانون قرار رد دعوای ایشان در این قسمت صادر می‌گردد و اما در خصوص اعتراض ح.ح. به بخش، دیگر دادنامه که حکایت از محکومیت ایشان به تحویل مبیع دارد نظر به مبایعه‌ نامه استنادی و صرف‌نظر از ادعای اقاله آن، چون دلیلی بر اقاله توسط معترض ارائه نگردیده است و اعتراض معترض مطابقتی با شقوق ماده 348 قانون مرقوم نداشته لذا مستنداً به ماده 358 از قانون فوق‌الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید می‌گردد.
رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 

 

چکیده رأی 2 در خصوص الزام به اخذ پایان کار :

بدون تقاضای خواهان دایر بر الزام خواندگان به انجام تفکیک و الزام به اخذ پایان کار، رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مقدور نخواهد بود.

 

 

رأی بدوی (الزام به اخذ پایان کار)

  لزوم همراهی انجام مقدمات انتقال و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

در خصوص دعوی خواهان … به طرفیت خواندگان 1- … 2-…به خواسته الزام خواندگان به تعهد ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به شرح خواسته و دستور موقت دال بر منع انتقال موضوع خواسته با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن نظر به اینکه آپارتمان مورد نظر خواهان یکی از واحدهای ساخته شده در پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بوده و تاکنون تفکیک و اخذ پایانکار در پلاک موصوف صورت نگرفته و بدون تقاضای خواهان دایر بر الزام خواندگان به انجام تفکیک و اخذ پایانکار و رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سندرسمی مقدور نخواهد بود. لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید.
قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
 
 
رأی دادگاه تجدید نظر (الزام به اخذ پایان کار)
 
در خصوص تجدیدنظرخواهی … به طرفیت آقای … و … در پرونده کلاسه … که به موجب آن ، قرار رد دعوی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان صادر گردیده نظر به مبانی استدلال و استنباط دادگاه در اصدار رأی مذکور ، دادنامه صحیحاً و منطبق با موازین قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات و شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباقی نداشته فلذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.
این رأی قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

 

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

 

 مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

الزام به اخذ پایان کار

 

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۱۷۵۳ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.