امتناع از تحویل فرزند

مجازات جرم امتناع از تحویل فرزند

هرگاه یکی از زوجین که حضانت طفل را بر عهده دارد از تحویل طفل به همسر سابقش برای ملاقات طفل امتناع نماید، عملش مشمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی می باشد و به مجازات از سه ماه تا‌ شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

رأی دادگاه بدوی در خصوص امتناع از تحویل فرزند

درخصوص شکایت …  علیه …  دائر بر امتناع از تحویل فرزند ، توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه در مرحله دادسرا و اقرار متهم که بیان داشته قبول دارم فرزند مشترکمان نزد من بود که بنا به گزارش اصلاحی تحویل شاکیه دادم که دادگاه با توجه به مراتب و اقرار به عدم تحویل قبل از مشارکت در تحقق بزه و سایر قرائن و امارات موجود ، بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 632 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و اعلام می نماید. 

رأی صادره ظرف مـهلت بیست روز پس از ابـلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه … دادگاه عمومی جزائی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص امتناع از تحویل فرزند

تجدیدنظرخواهی آقای … نسبت به دادنامه شماره … مورخ … شعبه … دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام امتناع از تحویل فرزند مشترک بین طرفین که حضانت وی با مادرش (شاکیه خصوصی همسر مطلقه اش) بوده به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره … دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه … تهران صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید.

این رأی قطعی است.

رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

امتناع از تحویل فرزند
امتناع از تحویل فرزند