انتقال منافع به غیر از طریق وکالت

چکیده: (انتقال منافع به غیر از طریق وکالت)

هرچند وکالت‌نامه در نفس وکالت مؤثر است، لیکن در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ واگذاری عین مستأجره به غیر تحت عنوان وکالت و نمایندگی نیز پذیرفته‌ شده و اعطای وکالت ، کاشف از انتقال به غیر است.

 

 

مستندات

بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۲/۵/۱۳۵۶

 

 

رای بدوی (انتقال منافع به غیر از طریق وکالت)

در خصوص دعوی آقای م.ب. با وکالت …. به‌طرفیت ۱- م.ب. ۲- م.ب. با وکالت … به خواسته الزام خواندگان به تجویز انتقال منافع و حق کسب و پیشه و تجارت یک باب آپارتمان تجاری و اداری جزء پلاک ثبتی … واقع در بخش ۳ تهران و نیز در خصوص دادخواست تقابل ۱- م.ب. اصالتاً وکالتاً م.ب. با وکالت … به‌طرفیت ۱- م.ب. ۲- الف.ط. به خواسته صدور حکم بر تخلیه یک باب آپارتمان به لحاظ انتقال به غیر موضوع اجاره‌نامه‌های …  با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و دادخواست دعوی اصلی و تقابل نظر به اینکه خوانده ردیف اول دعوی تقابل به‌ موجب دو فقره اجاره‌ نامه عادی تنظیمی در تاریخ … و اجاره‌نامه رسمی … دفترخانه …  تهران شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در خیابان ولیعصر را برای دفتر امور شخصی با شرایط مندرج در آن‌ها اجاره کرده است و در اجاره‌نامه‌ها صریحاً قیدشده حق انتقال به غیر جزاً و کلاً از مستأجر سلب شده و خوانده ردیف اول به‌ موجب وکالت‌نامه رسمی شماره … دفترخانه . . . تهران محل مورد اجاره را به‌طور کلیدی به شخص ثالث (خوانده ردیف دوم) انتقال که در تصرف ایشان بوده و این انتقال به‌موجب نامه شماره … اداره کل امور مالیاتی در پاسخ استعلام در پرونده کلاسه … صرفاً تأیید گردیده است و لذا مشارٌالیه بر خلاف شرط مندرج در سند مورد اجاره را به غیر واگذار نموده لذا عمل وی تخلف از شرایط محسوب و درخواست تخلیه ید خواندگان دعوی (تقابل) را از سوی خواهان‌های دعوی تقابل وارد و ثابت تشخیص داده و جهت تعیین میزان نصف حق کسب و پیشه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس منتخب یک‌ نفره و سه‌ نفره و ۵ نفره و نهایتاً ۷ نفره به شرح نظریه‌ای که به شماره … ثبت دفتر دادگاه گردیده ، میزان نصف حق کسب و پیشه را مبلغ … ریال برآورد نموده‌اند که نظریه مذکور مصون از اعتراض مؤثر طرفین باقی‌مانده و به نظر دادگاه نیز اوضاع‌ و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد علی‌هذا دادگاه دعوی خواهان‌های دعوی تقابل را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد بند ۲ ماده ۱۴ و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره موصوف ظرف مدت یک ماه از تاریخ ایداع نصف حق کسب و پیشه از سوی موجر در قبال پرداخت مبلغ … ریال به‌عنوان نصف حق کسب و پیشه از سوی خواهان‌های دعوی تقابل را صادر و اعلام می‌نماید. موجر مکلف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه را در صندوق دادگستری تودیع نماید واِلا حکم صادره ملغی‌الاثر خواهد بود و نیز مبلغ … به‌ عنوان هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی و نیز حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه در حق خواهان‌ های تقابل محکوم می‌گردد و در خصوص دعوی اصلی مبنی بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره نیز دادگاه با عنایت به‌ مراتب فوق و صدور حکم تخلیه به شرح دعوی تقابل ، سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‌گردد و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان‌های دعوی اصلی را صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

 
 
رای دادگاه تجدید نظر (انتقال منافع به غیر از طریق وکالت)
اولاً در خصوص تجدیدنظرخواهی …  به وکالت از آقای م.ب. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقای م. و خانم م.ب. با وکالت … نسبت به دادنامه شماره …  مورخه …  شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به تخلیه یک واحد آپارتمان جز پلاک ثبتی… فرعی از …اصلی بخش ۳ ثبتی تهران واقع در خیابان ولی‌عصر به لحاظ انتقال به غیر در قبال پرداخت مبلغ … ریال به‌عنوان نصف حق کسب و پیشه به متصرف (دیگر خوانده دعوی نخستین و وکیل مع‌الواسطه تجدیدنظرخواه (آقای الف.ط.)) توسط تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده است دادگاه هرچند وکالت‌نامه در نفس وکالت مؤثراست لیکن در بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ واگذاری عین مستأجره به غیر تحت عنوان وکالت و نمایندگی پذیرفته‌شده و در مانحن‌ فیه حدود اختیارات قیدشده در وکالت‌نامه رسمی شماره … مورخ … و اقدامات صورت گرفته توسط وکیل وکالت‌ نامه مذکور و پرونده مالیاتی مربوط به این واگذاری و نامه شماره … مورخه … اداره کل امور مالیاتی . . . تهران در خصوص پرداخت حقوق واگذاری (مالیات مربوطه) مربوطه و دایر نمودن تلفن ثابت توسط وکیل وکالت‌نامه مذکور و تصرفات وی در عین مستأجره دلالت بر واگذاری و انتقال موضوع بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر را داشته و نظر به اینکه حکم تخلیه به لحاظ انتقال به غیر احراز انتقال به غیر جنبه کاشفی داشته و دادنامه شماره … مورخ … مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی اجاره مطرح‌ شده از ناحیه تجدیدنظر خواندگان در پرونده کلاسه … مؤثر در موضوع و مسقط حق تجدیدنظر خواندگان در دعوی تخلیه نمی‌باشد و نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ‌یک از جهات قیدشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید.
ثانیاً در خصوص تجدیدنظرخواهی … به وکالت از آقای م.ب. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقای م. و خانم م.ب. با وکالت … نسبت به دادنامه شماره … مورخه … شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر تجویز انتقال منافع یک واحد آپارتمان موضوع اجاره‌نامچه رسمی شماره … مورخه … صادر گردیده است نظر به اینکه با واگذاری منافع و حقوق کسب و پیشه و تحقق انتقال و واگذاری موضوع بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حقوقی برای تجدیدنظرخواه وجود نداشته تا به استناد آن تجویز انتقال به غیر آن را درخواست نماید و نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ‌یک از جهات قید شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید . رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 
 
پژوهشگاه قوه قضائیه
 
 
 

مشاوره و قبول وکالت در دعاوی تخلیه تجاری در مقام خواهان یا خوانده

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

اطلاعات تماس جهت مشاوره حضوری و قبول وکالت

 

انتقال منافع به غیر از طریق وکالت

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *