بیمه بیکاری

خوانده در دعوای بیمه بیکاری

 

چکیده:

پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوجه اداره کار است نه سازمان تأمین اجتماعی.

 

 

رای دیوان عدالت اداری
ما حصل خواسته شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران مطالبه مقرره بیمه بیکاری است. نظر به محتویات پرونده و اینکه وفق مقررات قانونی بیمه بیکاری، معرفی کارگر برای برقراری بیمه بی کاری بر عهده اداره کار بوده و اینکه شکایت متوجه سازمان تأمین اجتماعی … نبوده، لذا مستنداً به ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد.
این رأی مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 
 
 
 
 
 
 

قطع رابطه کار با استدلال از بین رفتن زمینه اشتغال

 
 

چکیده:

قطع رابطه کار با استدلال از بین رفتن زمینه اشتغال به منزله اخراج و مشمول بیمه بیکاری است.

 

 

رای دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت خانم … علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران به خواسته برقراری بیمه بیکاری، با اعتراض به تصمیم مورخ … هیأت بررسی کننده بیمه بیکاری، دیوان پس از بررسی اوراق پرونده از جمله آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، قطع رابطه کاری شاکیه با کارفرما با استدلال از بین رفتن زمینه اشتغال را اخراج تلقی و بیکاری کارگر را خارج از اراده وی می ‏داند، از طرفی رابطه کارگری و کارفرمایی شاکیه حسب آراء مذکور از ۱/۹/۸۶ لغایت ۳۰/۳/۸۸ به موجب ماده ۱۵۷ از قانون کار احراز گردیده، لذا تصمیم هیأت بر خلاف مفاد مواد ۲، ۳ و ۷ از قانون بیمه بیکاری است. بنابراین حکم به ورود شکایت شاکیه و نقض و ابطال تصمیم متخذه و بررسی مجدد و اتخاذ تصمیم، حسب مفاد رأی دیوان در اجرای تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت صادر و اعلام می‏گردد.

این رأی قطعی است.
رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

 

 

 

 

شکلی و آمره بودن بیمه بیکاری

 

 

چکیده:

 مقررات بیمه بیکاری شکلی و آمره بوده و عدم مراجعه کارگر در مواعد قانونی برای اعلام مراتب بیکاری ، از موجبات عدم استحقاق بیمه بیکاری است.

 
 
 
 
رای دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت آقای … علیه هیأت بررسی کننده بیمه بیکاری به خواسته الزام به برقراری بیمه بیکاری و نقض تصمیم مورخ … کمیته بیمه بیکاری، با عنایت به اقرار صریح شاکی به عدم مراجعه به هیأت در مهلت مقرر قانونی و اینکه مقررات برقراری بیمه بیکاری شکلی و آمره است و تعیین مواعد برای ایجاد محدودیت قانونی بوده است، بنا به مراتب شکایت ، غیر وارد است و شاکی صرفاً می ‏تواند از طریق هیأت حل اختلاف کار تقاضای خود را تعقیب نماید. بنا به مراتب قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‏گردد.
این حکم به استناد ماده ۷ از قانون دیوان و مواد ۲ و ۶ از قانون بیمه بی کاری صادر شده و قطعی است.
رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 

 
 
 
 

اخراج غیرموجه

 

چکیده:

برقراری بیمه بیکاری مستلزم اظهار نظر اداره کار مبنی بر احراز اخراج غیر قانونی و غیر موجه می‏باشد.

 

 
 
رای دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت سازمان … به خواسته استفاده از مزایای بیمه بیکاری، نظر به اینکه برقراری بیمه بی کاری مستلزم اظهارنظر اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر احراز اخراج غیر قانونی و غیر موجه از ناحیه کارفرما می‏باشد و در مانحن فیه ، شاکی دلیل و مدرکی از اداره کار مبنی بر اخراج ارائه ننموده است، صرف نظر از اینکه شاکی می‏بایست به طرفیت اداره کار دادخواست تقدیم می‏نمود، نظر به اینکه مدارک و مستنداتی از ناحیه شاکی دال بر واجد شرایط بودن از مزایای بیمه بیکاری وجود ندارد، پرونده در وضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد، لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد.

رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

 

 

خاتمه قرارداد

چکیده:

بیکاری ناشی از خاتمه قرارداد یا اتمام بخشی از کار در قراردادهای پیمانکاری مشمول استفاده از بیمه بیکاری نمی‏باشد.

 
 
 
رای دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شهرستان … به خواسته رسیدگی به وضعیت بیمه ‏ای و برقراری بیمه بیکاری، با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره … نظر به اینکه شاکی به استناد بند ب ماده ۶ قانو ن بیمه بیکاری مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب به واحد اداره کار محل، آمادگی خود را برای اشتغال اطلاع دهد، و در موضوع اشتغال به کار وی نیز قراردادهایی با ماهیت غیر دائمی نظیر پروژه و فعالیت‏های عمرانی که در پایان کار قرارداد و یا اتمام بخشی از کا ر به‌عنوان عدم نیاز بیکار می‏شوند، مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد و شاکی در یک شرکت پیمانکاری و دارای پروژه بوده که بیکار گردیده است و مشمول شرایط استفاده از بیمه بیکاری نمی‏باشد. بنا به مراتب فوق تشخیص شرایط فوق در حدود وظایف اداره کار و امور اجتماعی می‏باشد که در مانحن فیه فاقد شرایط مذکور می‏باشد. لذا پرونده در وضعیت فعلی قابلیت استماع را نداشته، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 
 
 
 

میزان مقرری بیمه بیکاری

 

چکیده:

میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل ۵۵% متوسط مزد، حقوق یا کارمزد روزانه بیمه شده است که در هر حال نباید از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰% متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

 
 
 
مستندات
بند ب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری
 
 
 
رای دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست تقدیمی الزام به پرداخت بیمه بی کاری بر اساس حق بیمه پرداختی و حقوق دریافتی از زمان استحقاق و پرداخت ما به التفاوت مربوطه شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران بزرگ … با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره … نظر به اینکه به موجب بند ب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل ۵۵% متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‏باشد و دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از ۸۰% متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد و جمع دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر ۹۰ درصورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف ۳ ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد، متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی می‏گردد، با توجه به مراتب فوق اقدامات اداره طرف شکایت برابر موازین قانونی بوده و شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

 
 
 

پرداخت حق بیمه بیکاری تا سن بازنشستگی

 

چکیده:

سازمان تأمین اجتماعی تنها تا سن بازنشستگی بیمه شده، مکلف به پرداخت بیمه بیکاری می‏باشد.

 
 
مستندات
تبصره بند الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری
 
 
 
رای دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته برقراری مقرری بیمه بیک اری ، شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن، با ملاحظه پاسخ مشتکی عنه و نظر به اینکه طبق تبصره ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، سازمان تا رسیدن به سن بازنشستگی (۶۰ سال) مکلف به پرداخت حق بیمه بیکار می‏‏باشد و با عنایت به اینکه شاکی دلیلی بر مخدوش بودن اقدامات مشتکی عنه ارائه ننموده و از طرفی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی وفق مقررات صورت گرفته، لذا شکایت شاکی غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‏‏گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

 
 
 
 

 سابقه پرداخت بیمه برای استحقاق بیمه بیکاری

 

 

چکیده:

بیمه شده بیکار باید قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد و ادعای جهل به قانون مسموع نیست.

 

 

مستندات

بند ۱ ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹

 

 

 

رای دیوان عدالت اداری

نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به لایحه دفاعیه خوانده – اداره کار … به شماره … و توجه به تاریخ ۲۳/۹/۹۰ که تاریخ ابلاغ رأی هیأت تشخیص است و کارگر در مورخه ۲۸/۳/۹۱ درخواست بیمه بیکاری نموده است. از طرفی کارگر مدعی جهل به قانون است، درصورتی که جهل به قانون مسموع نیست. نظر به مراتب و مستنداً به بند ب ماده ۶ قانون بیمه بی کاری، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می-گردد.

رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

 

 

 

قطع رابطه کار به دلیل غیر دائمی بودن پروژه

 

 

چکیده:

با توجه به تعطیلی کارگاه در نتیجه پایان کار و غیر دائمی بودن پروژه، بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.

 

 

 
مستندات :
ماده ۲ قانون بیمه بیکاری ـ مواد ۱ و ۲ تفاهم نامه وزارت کار و تأمین اجتماعی
 
 
 
 
رای بدوی دیوان عدالت اداری
درخصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان …  به خواسته اعتراض به رأی شماره … مورخ … هیأت بررسی کننده بیمه بی کاری، نظر به اینکه اداره مشتکی‌ عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی‌ اعتباری و تزلزل رأی معترض‌ عنه را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‌باشد؛ زیرا تعطیلی کارگاه در نتیجه پایان کار و غیر دایمی بودن پروژه بوده و کارگر با قرارداد مشابه، مشمول بیمه بیکاری نخواهد شد. بنابراین چون شاکی دلیلی نسبت به غیر پروژه ای بودن و دائمی و مستمر بودن کار خود ارائه نکرده است، لذا دیوان به استناد مفهوم مخالف ماده ۲ قانون بیمه بیکاری و مواد ۱ و ۲ تفاهم نامه وزارت کار و تأمین اجتماعی، حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض‌ عنه را صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
 
 
 
 

خوانده در دعوای برقراری بیمه بیکاری

 

چکیده:

چون مرجع برقراری بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی است، باید در دعوای مطالبه بیمه بیکاری، این سازمان طرف دعوی واقع شود.

 
 
 
رای بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق‌ مبنی بر الزام به برقراری بیمه بیکاری؛ با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره …، اولاً، بر اساس توافق اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی، بدواً هیأت بررسی‌ کنندگان بیمه بیکاری، درخواست افراد برای بیمه بیکاری را بررسی نموده و سپس افراد واجد شرایط توسط اداره کار به سازمان تأمین اجتماعی جهت برقراری بیمه بی کاری معرفی می‌شوند که در مانحن فیه موضوع در هیأت مربوطه بررسی نگردیده است. ثانیاً، مرجع برقراری بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی است که طرف شکایت قرار نگرفته است. در وضعیت موجود شکایت متوجه اداره کار نیز نمی‌باشد، لذا شعبه مستنداً به ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید.
رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

 
 
 

برخورداری از بیمه بیکاری در صورت اخراج به علت تعدیل نیروی انسانی

 

چکیده:

اخراج کارگر به دلیل تعدیل نیروی انسانی پروژه پیش از خاتمه زمان قرارداد، دلالت بر خارج از اراده بودن بیکاری کارگر و استحقاق وی در برخورداری از بیمه بیکاری دارد.

 

مستندات

ماده ۲ قانون بیمه بیکاری

 

 

رای بدوی دیوان عدالت اداری
در این پرونده شاکی …  علیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی شعبه غرب شهرستان … شکایت و درخواست استفاده از بیمه بی کاری نموده و توضیح داده که به علت تعدیل نیروی انسانی شرکت … ، از کار اخراج شده و علی‌ رغم اینکه ۱۸ سال سابقه خدمت داشته، از بیمه بیکاری محروم گردیده و مطالبات خود را به موجب دادنامه … پرونده کلاسه … شعبه ۲ هیأت تشخیص شعبه غرب شهرستان … دریافت نموده، لیکن هیأت بررسی کننده با درخواست استفاده از بیمه بیکاری مخالفت نموده است. لذا بنا به مراتب، دیوان با ملاحظه و بررسی فتوکپی برابر با اصل فرم شماره ۲ که در آن قید گردیده ماهیت کار غیر دائمی و اخراج به دلیل کاهش حجم کار بوده و اضافه شده با توجه به نامه شماره … کارفرما، اخراج به علت تعدیل نیروی انسانی پروژه است. نظر به این‌که هر چند ماهیت کار غیردائمی بوده، لیکن به جهت تعدیل نیروی انسانی و به دلیل کاهش حجم کار و قبل از خاتمه زمان قرارداد، شاکی اخراج گردیده و اخراج در مفهوم عرفی، آمادگی کارگر به ادامه کار و عدم پذیرش از سوی کارفرماست که دلالت بر خارج از اراده بودن بیکاری کارگر است و مشمول ماده ۲ قانون بیمه بیکاری است و دلیلی بر تفاهم و بیکاری وجود ندارد، بدین وسیله تصمیم مورخ … هیأت بررسی‌کننده بیکاری مذکور را ابطال و جهت رسیدگی مجدد، پرونده به هیأت هم‌ عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره مستنداً به مادتین ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
 دادرس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

 
 
 
 

مهلت تقدیم درخواست برقراری بیمه بیکاری

 

چکیده:

برای برقراری بیمه بیکاری، شاکی باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با تقدیم مدارک مربوطه، اقدام نماید.

 

 

مستندات

ماده ۱۵۷ قانون کار ـ تبصره ۲ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

 

 

رای بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت …  به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی … به خواسته اعتراض به پرونده کلاسه …، نظر به اینکه اداره مشتکی‌ عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترض‌ عنه را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‏باشد و وفق تبصره ۲ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، شاکی می‏باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با تقدیم مدارک مربوطه درخواست و نسبت به تشکیل پرونده اقدام می‏نمود؛ لیکن ایشان علی‌ رغم اینکه در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ بیکار شده، در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ اقدام نموده که خارج از مهلت مقرر قانونی است و بدین جهت نیز تاکنون دلیل موجه‌ای ابراز ننموده است، لذا دیوان به استناد قانون مذکور و ماده ۱۵۷ قانون کار، حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض‌ عنه را صادر و اعلام می‏کند. این رأی برابر مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

 
 
 
 

امکان برقراری مستمری بیمه بیکاری پس از مراجعه به واحد کار و امور اجتماعی

 

 

چکیده:

تشخیص تاریخ وقوع بیکاری و برقراری بیمه بیکاری به عهده واحد کار و امور اجتماعی بوده و رأی دیوان مبنی بر برقراری مستمری بیمه بیکاری پیش از مراجعه شاکی به این اداره، واجد اشتباه بیّن قانونی است.

 

 

مستندات

ماده ۴ قانون بیمه بیکاری ـ ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

 

 

 

رای دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه به موجب مفاد ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹، بیمه شده بیکار، با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد و به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری بر عهده واحد اجرایی کار و امور اجتماعی است، لذا واحد کار و امور اجتماعی غیر از هیأت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و امور اجتماعی می باشد و شاکی می بایست پس از صدور رأی مورخ ۱۲/۵/۸۸ هیأت حل اختلاف در پرونده … به واحد کار و امور اجتماعی مربوطه مراجعه می نمود تا وی را جهت برقراری بیمه بی کاری به تأمین اجتماعی معرفی نماید، در حالی که شاکی مدرکی دال بر انجام امر مذکور ارائه نکرده است. با عنایت به مراتب مرقوم، صدور رأی از ناحیه شعبه … دیوان به شماره دادنامه … ـ ۲۸/۲/۸۹ در پرونده …، مبنی بر ورود شکایت و برقراری مستمری بیمه بیکاری واجد اشتباه بیّن قانونی بوده، لذا تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه موصوف، موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه موصوف بنا به استدلال و استنادات و فرم دعوی به کیفیت حاضر قابلیت رسیدگی نداشته و قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد.

قرار صادره قطعی است.
دادرس شعبه … تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه

 

 

مرجع تشخیص نوع کار جهت تشخیص استحقاق کارگر به دریافت بیمه بیکاری

 

 

چکیده:

تشخیص فصلی و پروژه‌ای بودن نوع قرارداد کار جهت تشخیص دلیل قطع رابطه کار و استحقاق کارگر به دریافت بیمه بیکاری بر عهده هیأت ‎های تشخیص و حل  اختلاف اداره کار می ‎باشد.

 

 

 

رای بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به محتویات پرونده؛ نظر به اینکه در رأی … هیأت تشخیص به قطع رابطه کاری به علت عدم نیاز اشاره شده و تشخیص فصلی بودن و پروژه‎ای بودن نوع قرارداد کار بر عهده هیأت ‎های تشخیص و حل و اختلاف اداره کار می ‎باشد و به جهت عدم میل و اراده شاکی از کار بیکار شده است و با وجود سابقه پرداخت حق بیمه و اظهار نظر نماینده اداره کار به برخورداری از بیمه بیکاری شکایت را وارد تشخیص و حکم به الزام اداره طرف شکایت به برقراری بیمه بیکاری برابر مقررات و قوانین در حق شاکی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد.
رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری 

 

 
 
رای دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری

 با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رأی معترض‎ عنه ابراز نشده است، لذا شعبه … تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‎ به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شعبه بدوی را تأیید و ابرام می‎کند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه  … تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

 

قوانین مرتبط با کار

قانون بیمه بیکاری

نشانی و شماره تلفن های ادارات کار استان تهران

 

مشاوره و قبول وکالت در دعاوی کارگر و کارفرمائی

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

اطلاعات تماس جهت مشاوره حضوری و قبول وکالت

 

بیمه بیکاری

 

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *