تأثیر وضعیت اقتصادی بر تعدیل تقسیط مهریه

رأی بدوی (تأثیر وضعیت اقتصادی بر تعدیل تقسیط مهریه)

در خصوص دادخواست وکیل خواهان … به وکالت از آقای الف.الف. به طرفیت خانم ف.الف. به خواسته صدور حکم به تعدیل اقساط در دادنامه شماره …  صادره از این دادگاه، هر چند وکیل خواهان دلیل کافی برای اثبات ادعای خود اقامه و ابراز نکرده است و مدرکی دال بر تغییر در وضعیت مالی و معیشتی موکل خود ارائه ننموده و عموماً اظهاراتش همان مطالبی است که در جلسه قبل دادگاه، برای تقسیط مهریه همسرش (خوانده) بیان داشته است می‌باشد، از طرفی در برگ استشهادیه تقدیمی، شهود، مشخصات کامل و منشأ اطلاعات خود را مطابق ماده ۲۳ قانون اعسار مرقوم نداشته‌اند، خوانده نیز علی‌رغم اطلاع از وقت دادرسی در جلسه دادرسی حاضر نشده، ایراد و دفاع مؤثری به عمل نیاورده است، علی ایحال با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و محدود بودن درآمد خواهان و افزایش روز افزون قیمت طلا و سکه در بازار با پذیرش خواسته خواهان حکم به تعدیل اقساط معینه در دادنامه صدرالذکر از هر دو ماه یک سکه به هر سه ماه یک سکه صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
 رئیس شعبه …  دادگاه عمومی حقوقی

 

 

 

رأی دادگاه تجدید نظر (تأثیر وضعیت اقتصادی بر تعدیل تقسیط مهریه)

تجدیدنظرخواهی الف.الف. با وکالت … به طرفیت ف.الف. نسبت به دادنامه شماره … مورخ … شعبه محترم … دادگاه عمومی شهرستان … در پرونده کلاسه …  مبنی بر صدور بر حکم کاهش میزان اقساط ماهیانه وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به این‌که تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است، لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور، ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادر شده دادگاه بدوی را به استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید.

این رأی نسبت به تجدیدنظرخواه قطعی است و نسبت به تجدیدنظرخوانده کماکان غیابی است و قابلیت واخواهی نسبت به تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی می‌باشد.
رئیس شعیه …  تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 

 

 

چکیده (تأثیر وضعیت اقتصادی بر تعدیل تقسیط مهریه)

افزایش بهای طلا و وضعیت بد اقتصادی و معیشتی کشور، از موارد پذیرش دعوای تعدیل اقساط مهریه می‌باشد.

 

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

تأثیر وضعیت اقتصادی بر تعدیل تقسیط مهریه

 

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *