تصمیم گیری و مدیریت در شرکتها

تصمیم گیری در شرکتها

تصمیم گیری در شرکتها با توجه به نوع شرکت متفاوت می باشد که در ادامه به بیان مختصر آنها می پردازم.

نحوه تصمیم گیری در شرکتهای سهامی

تصمیم گیری در شرکتهای سهامی در خصوص موضوعات کلان و جزئی متفاوت می باشد .تصمیمات کلان و استراتژیک در شرکتهای سهامی با حضور سهامداران شرکت و در قالب مجامع عمومی با حد نصاب تشکیل جلسه مقرر در قانون و یا اساسنامه آنها و با قاعده تصمیم گیری اکثریت آراء حاضر اتخاذ می گردد . سایر تصمیماتی که در صلاحیت مجامع عمومی نمی باشد و تصمیمات اجرائی محسوب می گردد را هیأت مدیره اتخاذ می نماید . اجرای تصمیمات کلان نیز توسط هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت انجام می شود.

نحوه تصمیم گیری در شرکتهای با مسئولیت محدود

قاعده تصمیم گیری در شرکتهای با مسئولیت محدود ، اکثریت حداقل نصف سرمایه و در دعوت دوم ، اکثریت عددی شرکاء می باشد . در این شرکتها بجز موارد استثناء اتخاذ تمام تصمیمات از این قاعده تبعیت می کند . تغییر اساسنامه و انتقال سهم الشرکه شرکاء با اکثریت عددی شرکای دارای سه چهارم سرمایه ، افزایش سرمایه که مستلزم افزایش تعهدات شرکاء می باشد با اتفاق آراء و انحلال شرکت با اکثریت بیش از نصف سرمایه اتخاذ می گردد.

نحوه تصمیم گیری در شرکتهای اشخاص

تصمیم گیری در شرکتهای اشخاص در خصوص همه مسائل یکسان است . در شرکتهای اشخاص تمام تصمیمات شرکت اعم از جزئی و اساسی با اتفاق آراء شرکاء می باشد و تمام شرکاء باید در این خصوص موافقت نمایند اما می توانند مدیری انتخاب نمایند و اختیارات مشخصی را به او تفویض نمایند تا در آن موارد نیاز به تصمیم گیری باتفاق آراء نباشد.

مدیریت در شرکتها و حدود اختیارات مدیران

مدیریت در شرکتها نیز با توجه به نوع شرکت متفاوت می باشد که در ادامه به آن می پردازم.

مدیریت در شرکتهای سهامی

در شرکتهای سهامی داشتن هیأت مدیره الزامی است . تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی عام حداقل ۵ نفر می باشد و تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص ، حداقل ۳ نفر می باشد که الزاماً بایستی از بین سهامداران شرکت انتخاب گردند . اعضای هیأت مدیره توسط سهامدارن و در قالب مجامع عمومی با ساز و کارهای مشخص شده در قانون و یا اساسنامه شرکت انتخاب و یا عزل می گردند .  مدت مدیریت در اساسنامه تعیین می شود که در هر صورت نمی تواند این مدت از دو سال بیشتر باشد . تصمیمات با اکثریت مطلق آراء حاضرین در جلسه قانونی اتخاذ می گردد . هیأت مدیره یک نفر را به عنوان مدیر عامل از بین خود یا خارج از خود انتخاب می کنند تا امور اجرائی شرکت را در حدود اختیارات تفویضی هیأت مدیره به انجام برساند . مدیر عامل همواره قابل عزل از سوی هیأت مدیره می باشد. 

حدود اختیارات مدیران در شرکتهای سهامی

مدیران شرکتهای سهامی دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت هستند چه اینکه این موضوع در اساسنامه بیاید و چه نیاید و چه در صورتجلسه انتخاب مدیران بیاید و چه نیاید . بنابراین حتی در صورت تعیین حدود اختیارات مدیران در شرکتهای سهامی در هر صورت مدیران دارای کلیه اختیاراتی هستند که برای مدیریت و اداره شرکت لازم است و نمی توان اختیارات مدیران را در شرکتهای سهامی محدود کرد و در صورت محدودیت در مقابل اشخاص ثالث تأثیری ندارد و فقط در رابطه بین شرکت و مدیر موثر است اما در هر حال مدیران شرکتهای سهامی نمی توانند از حدود موضوع شرکت تجاوز کنند . همچنین نمی تواند اعمالی انجام دهد که در صلاحیت خاص مجامع عمومی است.

بنابریان هیأت مدیره می تواند در حدود موضوع شرکت که در صلاحیت مجامع عمومی نباشد تصمیم گیری نماید.

مدیریت در شرکتهای با مسئولیت محدود

در شرکتهای با مسئولیت محدود حداقل یک نفر مدیر کافی است و نیازی به هیأت مدیره نیست . مدیر لازم نیست از بین شرکاء باشد و می تواند خارج از اعضاء باشد . مدت مدیریت محدودیت قانونی ندارد . انتخاب مدیران مطابق قاعده تصمیم گیری در این شرکتها با انتخاب اکثریت حداقل نصف سرمایه صورت می گید و در دعوت دوم ، با انتخاب اکثریت عددی شرکاء هر چند دارای نصف سرمایه نباشند.

حدود اختیارات مدیران در شرکتهای با مسئولیت محدود

مطابق م ۱۰۵ قانون تجارت ، مدیر در شرکتهای با مسئولیت محدود ، دارای کلیه اختیارات برای نمایندگی و اداره شرکت می باشد .اگر اختیارات مدیر در اساسنامه محدود شده باشد ، این تحدید اختیار مطلقاً در مقابل همه افراد اعتبار دارد و اگر مدیر خارج از حدود اختیارات تعیین شده عمل کند ، در صورتیکه اعمال حقوقی او به تنفیذ شرکت نرسد باطل خواهد بود . و در صورت بطلان هیچ گونه تعهد یا حقی برای شرکت ایجاد نمی شود و مدیر شخصاً مسئول انجام تعهدات است اما اگر شرکاء خارج از اساسنامه ، اختیارات مدیر را محدود کرده باشند از آنجائیکه اشخاص ثالث بی اطلاع بوده اند ، در مقابل آنها این تحدید اختیار نامعتبر است ولی در رابطه شرکاء و خود مدیر معتبر است و می توانند به این محدودیت بین خودشان استناد کنند و از مدیر متخلف مطالبه خسارت نمایند . بنابراین در صورتیکه قصد انجام معاملاتی با شرکتهای با مسئولیت محدود دارید حتماً باید اساسنامه شرکت و تغییرات آن را مطالبه نمائید و به حدود اختیارات مدیران جهت انعقاد قرارداد و یا هرگونه معامله ای دقت نمائید تا متضرر نگردید.

مدیریت در شرکتهای اشخاص  

در شرکتهای اشخاص ، نیاز به مدیر داریم و حتماً باید مدیر انتخاب  شود . یک مدیر برای اداره شرکت کافی است و نیاز به هیأت مدیره وجود ندارد . مدیر می تواند جزء شرکاء نباشد . مدت مدیریت محدودیتی ندارد و می تواند برای مدت نامحدود انتخاب شود اما در هر زمان با اتفاق آراء امکان عزل مدیر وجود دارد.

حدود اختیارات مدیران در شرکتهای اشخاص

اختیارات مدیر در شرکتهای اشخاص همانند اختیارات وکیل در مقابل موکل است و مقررات قانون مدنی در این باب مجری می باشد. در صورتی که حدود اختیارات مدیر مشخص شده باشد او باید در همان حدود عمل کند و در صورتیکه اختیارات مدیر مشخص نشده باشد به معنای اختیارات عام و مطلق اوست و او می تواند راجع به همه امور و اموال شرکت که برای اداره شرکت لازم است تصمیم گیری نماید البته با رعایت مصلحت و هر عملی را که لازم و به صلاح شرکت باشد می تواند انجام دهد . در صورتیکه محدودیت اخیارات مدیر در اساسنامه درج نشده باشد باز هم این محدودیت حتی در مقابل اشخاص ثالث هم معتبر است  . بنابراین در صورتیکه با شرکتهای اشخاص معاملاتی انجام می دهید اصل را بر لزوم تصمیم گیری جمعی آنها بگذارید تا از این راه متضرر نگردید . اگر مدیر خارج از اختیارات خود اعمال حقوقی انجام دهد ، اعمال مذکور فقط در صورتیکه به تأیید همه شرکاء برسد معتبر است و در غیر اینصورت باطل خواهد بود. 

مشاوره حقوقی و یا قبول وکالت در خصوص شرکتهای تجاری فقط بصورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد . درباره وکیل

سایر مقررات مربوط به شرکتها

تصمیم گیری در شرکتها