تلقی هبه از بیع بدون عوض

نمونه رأی حقوقی

چکیده (تلقی هبه از بیع بدون عوض) :

چنانچه طرفین قصد انعقاد عقد هبه داشته‌اند اما سند رسمی بیع تنظیم شده ‌باشد و هیچ‌گونه ثمنی نیز توسط انتقال‌گیرنده پرداخت نشده ‌باشد، عقد مزبور هبه تلقی و در فرض بقای عین توسط متهب قابل استرداد است.

 

رأی بدوی (تلقی هبه از بیع بدون عوض)

درخصوص دعوی آقای … با وکالت … به‌طرفیت …  با وکالت … به‌ خواسته استرداد مال موهوبه مبنی بر ابطال سند انتقالی به‌ شماره‌های … مورخ … و … مورخ … تنظیمی در دفترخانه شماره … تهران 1 ـ موضوع پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش … تهران 2 ـ یک دستگاه اتومبیل سواری … به‌شماره… و استرداد و تحویل آن هریک فعلاً (مقوم) به مبلغ 51،000،000 ریال با احتساب کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل که

وکیل خواهان اظهار داشتند: موکل اینجانب با خوانده دعوی به‌موجب عقدنامه شماره …  مورخ …  به عقد دائمی یکدیگر درآمده‌اند نظر به اینکه موکل با توجه به سابقه ثبتی مالک ششدانگ ملک یک‌باب آپارتمان به پلاک ثبتی … و استعلام راهور ناجا یک دستگاه اتومبیل… بوده و در طول زندگی زناشویی به‌موجب اسناد انتقالی قطعی شماره … و … اموال مذکور را به‌ وی هبه بلاعوض نموده است و اکنون به‌موجب استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک و راهور ناجا مال موهبه در ید ایشان باقی است و رابطه زوجیت آنان نیز به‌موجب طلاق‌نامه شماره … مورخ … به پایان رسیده است، موکل اینجانب رجوع به موهوبه نموده است لذا تقاضای استرداد و تحویل اموال مذکور و ابطال اسناد مالکیت خوانده را دارم وکیل خواهان متعاقباً طی لایحه‌ای افزایش خواسته مبنی بر صدور حکم بر اثبات وقوع عقد هبه غیرمعوض و تنفیذ رجوع شرعی هبه غیرمعوض داشته است، پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و دفاعیات وکلای خواندگان مبنی بر رد ادعای هبه غیرمعوض بودن اموال موضوع دادخواست و اظهاراتشان در جلسه دادگاه که ماهیت عمل فی‌مابین موکل و خواهان را یا صلح در ماهیت عقد بیع و یا بیع و یا هبه معوض نام برده‌اند که ماحصل دفاعیات نیز بر محور سند مالکیتی است که منعقـد گردیـده است لــذا دادگاه با مطالعـه لوایح تقدیمی و توجـه به اسناد و مدارک ابرازی طرفین و اظهارنامه شماره … مورخ … که بیانگر اراده خواهان بر رجوع شرعیه بر هبه تقدیمی می‌نماید از آنجایی‌که خوانده دلیلی بر پرداخت ثمن معامله که از ارکان اصلی تشکیل دهنده بیع می‌باشد حتی به‌میزان مبلغ تحریری در سند را ارائه نداده‌اند و مبایعه‌ نامه‌ای هم فی‌مابین طرفین منعقد نگردیده است و خواهان به‌ شدت منکر وقوع بیع و مدعی هبه اموال مذکور می‌باشد و با عنایت به رابطه زوجیت فی‌مابین خواهان و خوانده در زمان انتقال اسناد مذکور خوانده و ادعای انجام عمل هبه به‌جهت تحکیم رابطه خانوادگی که بعد از وقوع عقد منجر به طلاق گردیده است و نظر عرفی نیز آنچه فی‌مابین طرفین در ایام زناشویی رد و بدل می‌گردد به‌ غیر از حقوق تکلیفی و واجبی آثار عقد از باب کادو و هبه تلقی می‌گردد و خارج از این اصل عرفی نیاز به اثبات و دلیل می‌باشد و شرایط خاص خواهان از حیث مکنت و دارایی و خوانده از جهت شرایط ازدواج که هم قدرت و توانایی پرداخت هبه به ارزش و میزان اموال فوق‌الذکر از ناحیه خواهان استحقاق خوانده از لحاظ شرعی و عرفی این‌چنین هبه‌ای دور از ذهن نمی‌باشد و وکلای خوانده نیز در لایحه تقدیمی و صورتجلسه مورخ …  به‌ صراحت بر وقوع عقد بیع اقرار ندارد چرا که مدعی شده‌اند اولاً ـ بیع است و یا صلح در ماهیت بیع و هبه معوض می‌باشد که این خود حکایت از آن دارد که بیع رسماً واقع نگردیده است بلکه همان هبه بلاعوض بوده که صرفاً تشریفات سندی را به‌ صورت سند قطعی انتقال انجام داده‌اند لذا در هبه بودن اموال موضوع دادخواست هیچ شک و تردیدی نمی‌باشد لذا با استمساک از رفتار عرفی جامعه و نحوه انتقال سند به خوانده و تملیک مجانی خوانده بر عین موهوبه و عدم ابراز دلیل و مدرک محکمه‌ پسند مبنی بر پرداخت وجه ثمن معامله و اراده و تثبیت واهب برای دادگاه افاده قطعی و یقین حاصل شده که خواهان قصد هبه داشته و الفاظ و عبارات و عنوان حقوقی که برای تحقق آن به‌کار برده شده بیع بوده است که صوری و تشریفاتی تلقی می‌گردد و از آنجایی‌ که واهب قبل از تغییر در عین موهوبه به‌شرح پرونده از هبه خود عدول نموده است و حسب استفاده معموله از مراجع و آیات عظام که مشهوراً اعلام می‌دارند: شخص متهب با مراجعه و رجوع واهب درصورتی که عین موهوبه تغییر نکرده باید موهوبه را مسترد و عین موهبه شرعاً به مالکیت واهب بر می‌گردد و شخص متهب وظیفه دارد بعد از رجوع واهب از هبه خود ملک را به واهب برگردانــد از این‌رو دادگاه دعـوی خواهــان را ثابـت تشخیص و مستنـداً به ماده 795 قانون مدنی حکم بر اثبات وقوع عقد هبه غیرمعوض و رجوع شرعی نسبت به انتقالات سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و یک دستگاه اتومبیل به‌ شرح دادخواست صادر و اعلام می‌نماید و با عنایت به اینکه به‌ تجویز ماده 803 قانون مدنی بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهبه از هبه رجوع کند مگر در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشند و در مانحن‌فیه خوانده این‌چنین نیست و امکان رجوع واهب از هبه وجود دارد لذا مستنداً به بند یک ماده 803 قانون مدنی حکم به استرداد و تحویل مال‌الموهوبه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد.

نظر به مسطوره فوق‌ الذکر و احراز صوری بودن تشریفات سند به‌ نام خوانده با توجه به استعلام ثبتی انجام شده بر مالکیت خواهان، دادگاه حکم به ابطال اسناد مالکیت به‌ نام خوانده صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

رأی دادگاه تجدید نظر (تلقی هبه از بیع بدون عوض)

خانم … به‌ طــرفیـت آقای … نسبـت به دادنامــه شماره … صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر صــدور حکــم به استـرداد عین موهوبه به‌لحاظ رجوع واهب از هبه و موجودیت عین موهوبه غیرمعوض در ید متهب و ابطال اسناد مالکیت در‌خصوص مورد به‌شرح منعکس در دادنامه معترض‌عنه دادخواست تجدیدنظرخواهی به‌خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فـوق‌الاشعـار و نهایتــاً صدور رأی به رد دعـوی تقدیم نموده‌اند، توجهاً به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخوانده پس از رؤیت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که مؤثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجهاً به اینکه دادنامه یاد شده با رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تأیید و اعلام می‌دارد.

رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 

پژوهشگاه قوه فضائیه

 

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد.

 

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

 

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

 

تلقی هبه از بیع بدون عوض

 

تلقی هبه از بیع بدون عوض ، تلقی هبه از بیع بدون عوض ، تلقی هبه از بیع بدون عوض ، تلقی هبه از بیع بدون عوض ، تلقی هبه از بیع بدون عوض .

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۲۵۶۱ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.