20 آوریل 2018 - 11:04

خوف ضرر جانی زوجه

رای بدوی (خوف ضرر جانی زوجه)

خواسته : الزام خوانده به تمکین
با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مصدق سند ازدواج شماره …  صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره …  تهران، احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و با توجه به اینکه دلیلی که توجیه کنندۀ عدم تمکین زوجه باشد به دادگاه ارائه نشده لذا دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلّم تشخیص و مستنداً به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبۀ  …  دادگاه خانواده تهران
رای دادگاه تجدید نظر در خصوص اثبات خوف ضرر جانی زوجه
درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم (ف. س. ن.) با وکالت (ب. ن.)نسبت به دادنامه شماره … مورخ 6/12/90 صادره از شعبۀ …  دادگاه خانواده تهران متضمن حکم به تمکین تجدیدنظرخواه نسبت به زوج با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده[به نظر این] دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است؛ زیرا تجدیدنظرخوانده زوج به موجب دادنامه شماره … صادره از شعبۀ … دادگاه جزائی تهران به اتهام ایراد ضرب و جرح نسبت به تجدیدنظرخواه به پرداخت 5/4 هزارم دیه کامله محکوم گردید؛ نهایتاً رأی صادره به موجب نامه شماره 3/910354 مورخ 22/5/91 اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه 16 قطعیت یافته و در مرحله اجرا است؛ بنا علی هذا بودن تجدیدنظرخواه (زوجه) با زوج در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی است؛ دادگاه مستنداً به ماده358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده معنون و ماده 1115 قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان اصلی پرونده (زوج) صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده365  قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است.
مستشاران شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
 
چکیده رأی : (خوف ضرر جانی زوجه)

وجود حکم قطعی دال بر ارتکاب ضرب و شتم زوجه توسط زوج از مصادیق خوف ضرر جانی زوجه می باشد. 

مانع صدور حکم الزام به تمکین است.

منبع : پژوهشگاه قوه قضائیه

مشاوره ، به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

از تماس تلفنی جهت مشاوره خودداری فرمائید.

شماره تماسهای اعلام شده ، تنها جهت هماهنگی وقت حضور می باشد.

تماس : شنبه تا چهارشنبه بغیر از ایام تعطیل با تعیین وقت قبلی

خوف ضرر جانی زوجه

امتیاز ۰ از ۵ – ۰ رای
spinner در حال ثبت رای
نویسنده: adlirani ۶۸۳ بازدید بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.